Tiếng Anh lớp 11

Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ

Writing - Unit 5 trang 61 SGK Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

Choose a suitable word from the box to fill in each space of the following paragraph: (Chọn một từ thích hợp trong khung để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn tiếp theo.)

D. WRITING

Task 1. Choose a suitable word from the box to fill in each space of the following paragraph:

(Chọn một từ thích hợp trong khung để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn tiếp theo.)

went up                rise                               different

declined                dramatically                  varied

The table describes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007. As can be seen, they (1)_____ considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, there was a gradual (2)_____ in the number of both males and females who were literate. In contrast, the literacy rate in the Midlands (3)_____ steadily in both the number of males and females. In the Highlands, the trend for literacy rate was (4) _____ from the other regions. While the number of literate males (5) _____ up sharply between 1998 and 2007, the number of literate females fell (6)_____. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.

Hướng dẫn giải:

1. varied 2. rise 3. declined
4. different 5. went up 6. dramatically

Tạm dịch: 

Bảng này mô tả tỉ lệ học vấn của dân số ở những nơi khác nhau trên nước Pháp từ năm 1998 đến 2007. Như có thể thấy, con số này khác nhau đáng kể giữa năm 1998 và 2007. Ở Lowlands, có sự tăng dần về số lượng nam và nữ có học vấn. Ngược lại, tỉ lệ có học vấn ở Midlands giảm rõ rệt cả số lượng nam và nữ. Ở vùng Highlands, xu hướng có học vấn khác so với các vùng này. Trong khi số lượng nam có học vấn tăng đáng kể giữa năm 1998 và 2007, thì số nữ có học vấn lại giảm. Dữ liệu này có thể giúp các nhà nghiên cứu hoặc những người lên kế hoạch có kế hoạch thích hợp cho sự phát triển giáo dục ở mỗi khu vực trên đất nước. 

Task 2. Writing a paragraph of about 100 words describing the information in the table below.

(Viết một đoạn văn khoảng 100 từ mô tả thông tin trong bảng dưới đây .)

 

Useful language:

The table shows / describes...

As can be seen from the data in the table,...

Nouns Verbs Adjectives Adverbs
rise rise slight slightly
increase increase steady steadily
decrease decrease sharp sharply
drop drop gradual gradually
fall fall dramatic dramatically

Hướng dẫn giải:

The table describes the trends of literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007. As can be seen from the data in the table, the literacy rate of the population varied considerably during this period. There was a uradual rise in the number of both males and females in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002 and 56% in 2004. Then this rate went up sharply to reach 95% in 2007. Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of literate males and females in the Midlands. On the contrary, the literacy rate in the Highlands declined steadily. In 1998, 50% of population was literate but this number decreased gradually over the next six years. It was only 30% in 2007. These data may help the researchers make suitable plans for educational development in each area of the country.

Tạm dịch: 

Ngôn ngữ hữu ích:

- Bảng này cho thấy/ mô tả...

- Như có thể nhìn thấy từ dữ liệu trên bảng,... 

Danh từ Động từ Tính từ Trạng từ
tăng tăng nhẹ nhẹ
tăng tăng sâu sắc sâu sắc
giảm giảm mạnh mẽ mạnh mẽ
giảm giảm dần dần dần dần
giảm giảm đáng kể đáng kể

Bảng này mô tả những xu hướng về tỉ lệ học vấn ở Sunshine từ năm 1998 đến năm 2007. Như có thể nhìn thấy từ dữ liệu trong bảng, tỉ lệ có học vấn của dân số khác nhau đáng kể trong suốt giai đoạn này. Có sự tăng dần về số lượng nam và nữ có học vấn ở Lowlands với 5% vào năm 1998, 53% vào năn 2002 và 56% vào năm 2004. Con số này tăng đột ngột đạt 95% vào năm 2007. Tương tự, có sự tăng mạnh từ 70% năm 1998 lên 85% năm 2007 về số lượng người nam và nữ có học vấn ở vùng Midlands. Ngược lại, tỉ lệ học vấn ở Highlands giảm sâu sắc. Năm 1998, 50% dân số có học vấn nhưng con số này giảm dần trong hơn 6 năm qua. Nó chỉ đạt 30% vào năm 2007. Những dữ liệu này có thể giúp các nhà nghiên cứu có kế hoạch phù hợp cho phát triển giáo dục ở mỗi khu vực trên cả nước. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language Focus - Unit 5 trang 63 SGK Tiếng Anh 11 Language Focus - Unit 5 trang 63 SGK Tiếng Anh 11

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the words given.

Xem chi tiết
Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11

Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Lắng nghe và chọn lựa đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 5 trang 59 SGK Tiếng Anh 11 Speaking - Unit 5 trang 59 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions (s) B. (Làm việc theo cặp. Ghép những vấn đề khó khăn ở A và cách giải quyết ở B.)

Xem chi tiết
Reading - Uint 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Uint 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 11

Work in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả hình dáng, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11 Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11

Look at the picture and discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Hãy nhìn hình và thảo luận các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11 Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11

Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11 Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11

Write a description of one of the popular celebrations in Vietnam (e.g. Mid- Autumn Festival, National Independence Day, Teachers' Day, Women’s Day, etc.).

Xem chi tiết
Language focus - Unit 8 trang 97 tiếng Anh 11 Language focus - Unit 8 trang 97 tiếng Anh 11

Complete the sentences, using someone, anyone, no one or everyone. Use each word twice.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng