Giải bài tập tiếng Anh 11, Tiếng Anh 11 - Để học tốt tiếng Anh 11 Unit 16: The Wonders Of The World - Các kì quan của thế..

Test yourself F - Unit 16 trang 187 tiếng Anh 11


Listen to the passage about Man in Space and decide whether the statements are True (T) or False (F).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening

I. LISTENING

Listen to the passage about Man in Space and decide whether the statements are True (T) or False (F).

(Nghe đoạn văn về Người trong vũ trụ và quyết định việc các báo cáo đúng (T) hoặc sai (F).)

Questions

1. The first artificial satellite was launched on 4th  October 1957. 

2. Many other heavier Sputniks and rockets have been launched by the former Soviet Union and other countries since that time. 

3. The first manned spaceship was launched on 20th  April, 1961.

4. Yuri Gagarin, the Soviet pilot, took mankind's first step into space. 

5. This historical event has proved that step by step man can conquer outer space.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

On 4th October, 1957 Moscow radio broadcast the news of the tremendous achievements, the former Soviet Union launched the world’s first artificial satellite. The Russian word “sputnik" in one day became an international word. Since that time, the former Soviet Union has launched many other heavier sputniks and rockets to trail the path of man to the planets and the stars.

The whole world was waiting for the first manned space flight. Few people doubted that it would happen in the former Soviet Union. Nevertheless, the actual flight came as a complete surprise. On 12th April 1961, a Soviet Union pilot, Yuri Gagarin, took mankind's first step into space. This historical event has provided that man can reach out and touch the distant stars and discover the secrets of the universe.

Dịch bài nghe: 

Vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, đài phát thanh Moscow phát sóng tin tức về những thành tựu to lớn, Liên Xô cũ đã phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của thế giới. Từ tiếng Nga "Sputnik" trong một ngày đã trở thành một từ quốc tế, kể từ thời điểm đó, Liên Xô cũ đã tung ra nhiều Sputnik và tên lửa nặng hơn để đi theo con đường của con người tới các hành tinh và các vì sao.

Cả thế giới đang đợi chuyến bay không gian có người lái đầu tiên. Rất ít người nghi ngờ rằng nó sẽ xảy ra ở Liên Xô cũ. Tuy nhiên, chuyến bay thực sự đến như một sự ngạc nhiên hoàn toàn. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, một phi công của Liên Xô, Yuri Gagarin, đã tiến bước vào vũ trụ của nhân loại. Sự kiện lịch sử này đã cung cấp cho con người có thể tiếp cận và chạm vào các ngôi sao ở xa và khám phá những bí mật của vũ trụ.

Lời giải chi tiết:

1 - T             2 - F            3 - F            4 - T            5 - T

Tạm dịch: 

1. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng vào ngày 4 tháng 10 năm 1957.

2. Nhiều loại Sputnik và tên lửa nặng khác đã được phóng bởi Liên Xô cũ và các quốc gia khác kể từ thời điểm đó.

3. Tàu vũ trụ có người lái đầu tiên được phóng vào ngày 20 tháng 4 năm 1961.

4. Yuri Gagarin, phi công người Liên Xô, đã bước bước đầu tiên của nhân loại vào vũ trụ.

5. Sự kiện lịch sử này đã chứng minh rằng từng bước con người có thể chinh phục không gian bên ngoài.

Reading

Read the passage and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

In the 19th and 20th centuries many very important discoveries were made in medicine. For example, in 1895 a German doctor named Roentgen developed the X-ray machine. The English scientist Sir Alexander Flemming discovered penicillin, the first antibiotic, in 1928. Antibiotics are drugs that fight diseases in the body. Flemming discovered penicillin growing in mold on an old piece of bread!

Other great improvements have been made in the technology of medicine. Doctors can save people's lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers and machines that help sick people live better lives. Medicine today is very modem, but it is also very traditional in some parts of the world. In China and other Asian countries, doctors use acupuncture, a very old method of treating sickness and pain. Acupuncture uses needles to help the human body fight pain and disease. Doctors have used this method for thousands of years, and some still use it today.

Dịch bài đọc:

Trong thế kỉ 19 và 20, nhiều phát minh rất quan trọng đã được thực hiện trong y học. Ví dụ, vào năm 1895, một bác sĩ người Đức tên là Roentgen phát hiện máy X-quang. Một nhà khoa học Anh là Sir Alexander Flemming phát hiện ra penicillin, kháng sinh đầu tiên vào năm 1928. Kháng sinh là loại thuốc chống lại bệnh tật trong cơ thể. Flemming phát hiện ra thuốc penicillin phát triển trong nấm trên một miếng bánh mì cũ.

Nhiều cải tiến tuyệt vời khác đã được thực hiện trong công nghệ y học. Các bác sĩ có thể cứu mạng con người bằng cách cho họ một trái tim mới hoặc một quả thận mới. Bệnh viện có nhiều máy điện toán và máy móc hiện đại có thể giúp người bệnh sống một cuộc sống tốt hơn. Y học ngày nay rất hiện đại, nhưng nó cũng theo lối cổ truyền ở một số nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á, các bác sĩ sử dụng châm cứu, một phương pháp rất cổ để điều trị bệnh đau nhức. Châm cứu sử dụng kim để giúp cơ thể con người chống lại sự đau đớn của bệnh tật. Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp này trong hàng ngàn năm, và một số vẫn còn sử dụng, nó ngày hôm nay.

Questions

1. When were many very important discoveries made in medicine?

2. Who developed the X-ray machine in 1895?

3. When was penicillin, the first antibiotic, discovered?

4. What can doctors do to save people's lives and help them live better today?

5. What is acupuncture?

Lời giải chi tiết:

1. Many very important discoveries were made in medicine in the 19th and 20lh centuries.

2. A German doctor named Roentgen developed the X-ray machine in 1895.

3. It was discovered in 1928.

4. Doctors can save people's lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers and machines that help sick people live better.

5. It is a very old method of treating sickness and pain. It uses needles to help the human body fight pain and disease.

Tạm dịch: 

1. Nhiều phát minh quan trọng trong ngành y được ra đời khi nào?

=> Nhiều phát minh quan trọng trong ngành y được ra đời vào thế kỷ 19 và 20. 

2. Ai đã phát triển máy X-quang vào năm 1895?

=> Một bác sĩ người Đức tên là Roentgen đã phát triển máy X quang vào năm 1895.

3. Khi nào thì penicillin, loại kháng sinh đầu tiên, được phát hiện?

=> Nó được phát hiện vào năm 1928.

4. Các bác sĩ có thể làm gì để cứu mạng người và giúp họ sống tốt hơn ngày hôm nay?

=> Các bác sĩ có thể cứu mạng người bằng cách cho họ một trái tim mới hoặc một quả thận mới. Bệnh viện có máy tính và máy móc lớn giúp người bệnh sống tốt hơn.

5. Châm cứu là gì?

=> Đó là một phương pháp rất cũ để điều trị bệnh tật và đau đớn. Nó sử dụng kim tiêm để giúp cơ thể con người chống lại đau đớn và bệnh tật.

Pro and Gram

a)  Listen and put a tick (√) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word.

(Nghe và đánh dấu vào ô đúng, chú ý đến phát âm của phần được gạch dưới của từ.)

b) Complete the sentences, using question tag.

(Hoàn thành câu, sử dụng câu hỏi đuôi)

1. The seafood is delicious,_________ ?

2. He passed the entrance exams,__________ ?

c) Rewrite each of the following sentences in a such way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại mỗi câu sau sao cho nó có nghĩa gần giống với câu in trước nó.)

1. People think that Jane is very rich.

2. It is said that she won a special prize.

3. People say that he knows five foreign languages.

4. It is thought that the thief got in through the kitchen window.

Lời giải chi tiết:

b) Complete the sentences, using question tag.

1. isn't it

2. didn't he

Tạm dịch: 

1. Hải sản ngon, đúng không?

2. Anh ấy đã qua kỳ thi đầu vào, đúng không?

c) Rewrite each of the following sentences in a such way that it means almost the same as the sentence printed before it.

1. Jane is thought to be very rich.

2. She is said to have won a special prize.

3. He is said to know five foreign languages.

4. The thief is thought to have got in through the kitchen window.

Tạm dịch: 

1. Mọi người nghĩ rằng Jane rất giàu có.

= Jane được nghĩ rằng rất giàu có.

2. Người ta nói rằng cô đã giành được một giải đặc biệt.

= Cô được cho là đã giành được một giải đặc biệt.

3. Mọi người nói rằng anh ấy biết năm thứ tiếng nước ngoài.

= Anh ấy được nói rằng biết năm thứ tiếng nước ngoài.

4. Người ta cho rằng tên trộm đã vào trong qua cửa sổ nhà bếp.

= Tên trộm được cho là đã vào trong qua cửa sổ nhà bếp.

Writing

Write a biography of Mark Twain, using the following information: Known as one of the greatest American writers.

(Viết bài tiểu sử về Murk Twain, bằng cách sử dụng các thông tin sau: Được biết đến như là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Mĩ.)

Known as one of the greatest American writers

Real name: Samuel Langhorne Clemens

1835: born in Missouri

Childhood: grew up on the banks of the Mississippi River

During Civil War:    - started writing

                               - worked as a newspaperman in Nevada and California

1870: married Olivia Langdon

Career: was also a famous lecturer, travelled around he country, giving talks on a variety of subjects

Works: - best novels: "The Adventures of Tom Sawyer"and "The Adventures of Huckleberry Finn"

              - another novel: "Life on the Mississippi", which told of his adventures on the river boats of his era

1909: last novel was written

1910: died at the age of 75

Lời giải chi tiết:

Mark Twain, one of the greatest American writers, was born in Missouri in 1835. His real name was Samuel Langhome Clemens. He spent his childhood on the riversides of the Mississippi River. Twain started writing during the Mississippi River During Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, he married Olivia Langdon. He was also a famous lecturer and travelled around the country, giving talks on a variety of subjects. The "Life on the Mississippi" told about his adventures on the riverboats. Among his novels are best ones: "The Adventures of Tom Sawyer'' and "The Adventures of Huckleberry Finn". He wrote his last novel in 1909, and he died, at the age of 75.

Tạm dịch: 

Được biết đến như một trong những nhà văn vĩ đại nhất nước Mỹ

Tên thật: Samuel Langhorne Clemens

1835: sinh tại Missouri

Tuổi thơ: lớn lên trên bờ sông Mississippi

Trong thời Nội chiến: - bắt đầu viết

                                - làm việc như một nhà báo ở Nevada và California

1870: kết hôn với Olivia Langdon

Nghề nghiệp: cũng là một giảng viên nổi tiếng, đã du hành khắp nước Anh, trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau

Tác phẩm: - tiểu thuyết hay nhất: "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" và "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn"

               - một cuốn tiểu thuyết khác: "Cuộc sống trên sông Mississippi", kể về cuộc phiêu lưu của ông trên những chiếc thuyền trên sông của thời đại ông

1909: tiểu thuyết cuối cùng được viết

1910: mất ở tuổi 75

Mark Twain, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Mỹ, sinh ra ở Missouri năm 1835. Tên thật của ông là Samuel Langhome Clemens. Ông đã trải qua thời thơ ấu của mình trên bờ sông Mississippi. Twain bắt đầu viết trong sông Mississippi trong cuộc nội chiến. Ông làm việc như một nhà báo ở Nevada và California. Năm 1870, ông kết hôn với Olivia Langdon. Ông cũng là một giảng viên nổi tiếng và đi khắp đất nước, nói nhiều về nhiều chủ đề khác nhau. "Cuộc sống trên sông Mississippi" kể về cuộc phiêu lưu của ông trên những chiếc thuyền trên sông. Trong số các tiểu thuyết của ông là những cuốn sách hay nhất: "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" và "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn". Ông viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông vào năm 1909, và ông qua đời ở tuổi 75.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí