Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 5

UNIT 5. ILLITERACY

 

Nạn mù chữ

1. campaign /kæmˈpeɪn/(n): chiến dịch

2. effective /ɪˈfektɪv/(a): hiệu quả

3. eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/(v): loại trừ, xóa bỏ

4. ethnic minority /ˈeθnɪk-maɪˈnɒrəti/(n.phr): dân tộc thiểu số

5. expand /ɪkˈspænd/(v): mở rộng

6. illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/(n): sự mù chữ

7. mutual respect /ˈmjuːtʃuəl - rɪˈspekt/(n): sự tôn trọng lẫn nhau

8. performance /pəˈfɔːməns/(n): sự thể hiện, màn trình diễn

9. rate /reɪt/(n): tỉ lệ

10. strategy /ˈstrætədʒi/(n): chiến lược

11. survey /ˈsɜːveɪ/ (n): cuộc khảo sát

12. universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/(a): thuộc về vũ trụ

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ

Grammar - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 Grammar - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11

invite (mới), ask (hỏi), tell (kể), propose (đề nghị), urge (hối thúc), wa (cảnh báo), order (ra lệnh), beg (van xin).....

Xem chi tiết
Reading - Uint 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Uint 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 11

Work in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả hình dáng, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 5 trang 59 SGK Tiếng Anh 11 Speaking - Unit 5 trang 59 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions (s) B. (Làm việc theo cặp. Ghép những vấn đề khó khăn ở A và cách giải quyết ở B.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11

Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Lắng nghe và chọn lựa đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 11

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ/ cụm từ thích hợp.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 11 Speaking - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 11

Task 2. Work in groups. Discuss and number the following personalities ill order of importance in friendship.

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 11

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh 11 unit 1

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 11

Ask and answer the following questions (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau đây .)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu