Tiếng Anh lớp 11

Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 5

UNIT 5. ILLITERACY

 

Nạn mù chữ

1. campaign /kæmˈpeɪn/(n): chiến dịch

2. effective /ɪˈfektɪv/(a): hiệu quả

3. eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/(v): loại trừ, xóa bỏ

4. ethnic minority /ˈeθnɪk-maɪˈnɒrəti/(n.phr): dân tộc thiểu số

5. expand /ɪkˈspænd/(v): mở rộng

6. illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/(n): sự mù chữ

7. mutual respect /ˈmjuːtʃuəl - rɪˈspekt/(n): sự tôn trọng lẫn nhau

8. performance /pəˈfɔːməns/(n): sự thể hiện, màn trình diễn

9. rate /reɪt/(n): tỉ lệ

10. strategy /ˈstrætədʒi/(n): chiến lược

11. survey /ˈsɜːveɪ/ (n): cuộc khảo sát

12. universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/(a): thuộc về vũ trụ

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Grammar - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 Grammar - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11

invite (mới), ask (hỏi), tell (kể), propose (đề nghị), urge (hối thúc), wa (cảnh báo), order (ra lệnh), beg (van xin).....

Xem chi tiết
Reading - Uint 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Uint 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 11

Work in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả hình dáng, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 5 trang 59 SGK Tiếng Anh 11 Speaking - Unit 5 trang 59 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions (s) B. (Làm việc theo cặp. Ghép những vấn đề khó khăn ở A và cách giải quyết ở B.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11

Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Lắng nghe và chọn lựa đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11 Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11

Look at the picture and discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Hãy nhìn hình và thảo luận các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11 Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11

Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11 Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11

Write a description of one of the popular celebrations in Vietnam (e.g. Mid- Autumn Festival, National Independence Day, Teachers' Day, Women’s Day, etc.).

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng