Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân

Language Focus - Unit 2 trang 29 SGK Tiếng Anh 11


Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example,

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation: /m/ - /n/ - /g/

Grammar:

Present simple indicating past time

Tense revision: the past simple, past progressive and past perfect

Tạm dịch: 

Ngữ âm: /m/ - /n/ - /g/

Ngữ pháp: 

- Thì hiện tại đơn chỉ về quá khứ 

- Ôn tập về thì: quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành

Pronunciation

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

  • Practise reading aloud these sentences

(Thực hành đọc to những câu này)

1. Good morning. I want an apartment in central London.

2. We have an inexpensive apartment in Northend Avenue.

3. I remember meeting him on a nice summer afternoon.

4. Mr. King is singing next door.

5. He’s holding a string in his fingers.

6. He loves spending his holidays in his small summer house.

Tạm dịch: 

1. Chào buổi sáng. Tôi muốn một căn hộ ở trung tâm Luân Đôn. 

2. Chúng tôi có một căn hộ đắt tiền trên đại lộ Northend.

3. Tôi nhớ đã gặp anh ấy vào một chiều hè thật đẹp. 

4. Ông King đang hát ở nhà bên cạnh. 

5. Anh ấy đang cầm một xâu chuối trong tay. 

6. Anh ấy thích trải qua kỳ nghỉ trong ngôi nhà mùa hè nhỏ của mình. 

Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example.

(Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc ở câu chuyện bên dưới. Động từ đầu tiên đã được làm sẵn làm ví dụ cho bạn.)

The story is about a girl called Little Red Riding Hood who (0. live) lives with her mother. Little Red Riding Hood’s grandmother(1. invite)______her to her cottage, so one fine day she (2. set)______off to visit her. The little girl (3. get)______ready,(4. wave)______goodbye to her mother and (5. promise)______to be careful. On her arm she (6. carry)______a basket which (7. contain)______a cake her mother (8. bake)______specially. It (9. be)______a lovely spring morning, the sun (10. shine)______and the birds (11. sing)______feeling happy that the winter (12. be)______over.

Hướng dẫn giải:

1. invites 2. sets 3. gets 4. waves
5. promises 6. carries 7. contains 8. has baked
9. is 10. is shining 11. are singing 12. is

Giải thích:

Đây là một câu chuyện kể cổ tích nên sử dụng thì hiện tại đơn là chủ yếu.

Tạm dịch: 

Câu chuyện kể về một cô bé được gọi là Cô bé quàng khăn đỏ người mà sống cùng với mẹ. Bà của cô bé quàng khăn đỏ mời cô bé đến nhà bà chơi, vì vậy một ngày đẹp trời cô bé khởi hành đến thăm bà. Cô gái nhỏ sẵn sàng, chào tạm biệt mẹ và hứa sẽ cẩn thận. Trên tay cô bé mang chiếc giỏ đựng bánh mà mẹ cô bé đã nướng riêng cho bà. Đó là một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, mặt trời chiếu sáng và chim hót vang cảm thấy vui khi mùa đông đã qua đi. 

Exercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive.

(Hoàn thành câu bằng cách chia các động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Examples:

Do you like this picture? My uncle______it. (paint)

- Do you like this picture? My uncle painted it.

- Bạn có thích bức tranh này không? Chú mình đã vẽ nó. 

We______lunch when we______the news. (have, hear)

- We were having lunch when we heard the news.

- Chúng tôi đang ăn trưa thì nghe được tin. 

1. He______his arm when he______football. (break, play)

Đáp án: He broke his arm when he was playing football. 

- Diễn tả một hành động đnag diễn ra (playing football) thì một hành động khác chen ngang (break his arm)

Tạm dịch: Anh ấy gãy tay khi đang chơi bóng đá. 

2. Julia______her first novel when she______19 years old. (write, be)

Đáp án:  Julia wrote her first novel when she was 19 years old. 

- diễn tả một sự việc trong quá khứ => quá khứ đơn

- mốc thời gian (năm 19 tuổi): quá khứ đơn 

Tạm dịch: Julia đã viết quyển tiểu thuyết đầu tay năm 19 tuổi. 

3. I______on the computer when the fire______out. (work, break)

Đáp án: I was working on the computer when the fire broke out. 

- Diễn tả một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác xen vào

Tạm dịch: Tôi đang làm việc trên máy tính thì lửa bùng cháy. 

4. When it______to rain, they______through the forest. (start, walk)

Đáp án: When it started to rain, they were walking through the forest.

- hành động đang diễn ra thì có một hành động khác xen ngang.

Tạm dịch:  Khi trời mưa họ đang đi bộ qua cánh rừng. 

5. He______us about his marriage when we……afternoon tea. (tell, have)

Đáp án: He told us about his marriage when we were having afternoon tea.

- Diễn tả hành động đang diễn ra thì có một hành động khác xen ngang.

Tạm dịch:  Anh ấy kể cho chúng tôi nghe về hôn nhân của anh ấy khi chúng tôi đang uống trà chiều. 

6. Sorry, I_____to you. I______ about something else. (not listen, think)

Đáp án: Sorry, I didn't listen to you. I was thinking about something else. 

- sử dụng dạng phủ định trong quá khứ để kể về một sự kiện trong quá khứ

- vế sau cần sử dụng quá khứ tiếp diễn, có thể ngầm hiểu thời điểm đó (lúc bạn kể chuyện) thì tôi đang mải nghĩ chuyện khác.

Tạm dịch: Xin lỗi. Tôi đã không nghe bạn. Tôi đang nghĩ về việc khác. 

7. I______you last night, but you______. What______you? (phone, not answer, do)

Đáp án:  I phoned you last night, but you didn't answer. What were you doing?

- Sự kiện trong quá khứ: quá khứ đơn

Tạm dịch:  Tôi qua tôi gọi cho bạn nhưng bạn đã không trả lời. Bạn đang làm gì?

8. Mary______her glasses at the time, so she______what kind of car the man______. (not wear, not notice, drive)

Đáp án: Mary was not wearing her glasses at the time, so she didn't notice what kind of car the man was driving

Tạm dịch: Mary đã không đeo kính nên đã không chú ý đến loại xe ô tô mà người đàn ông đang lái. 

Exercise 3. Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect.

(Viết câu, chia động từ trong mỗi câu ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

Example:

When the police (arrive), the car (go).

- When the police arrived, the car had gone.

(- Khi cảnh sát đến ô tô đã đi rồi.)

- Quá khứ hoàn thành nhấn mạnh vào hành động đã diễn ra được một khoảng thời gian trong quá khứ rồi và đã kết thúc trước khi hành động nào đó xảy ra

1. They (eat) everything by the time I (arrive) at the party.

Đáp án: had eaten/ arrived

Tạm dịch: Họ đã ăn hết mọi thứ khi tôi đến bữa tiệc. 

2. When I (find) my purse, someone (take) the money out of it.

Đáp án: found/ had taken

Tạm dịch: Khi tôi tìm thấy ví, ai đó đã lấy hết tiền trong đó. 

3. By the time I (get) into town, the shops (close).

Đáp án: got/ had closed

Tạm dịch: Khi tôi đến thị trấn, cửa hàng đã đóng cửa. 

4. When they (get) to the station, the train (leave).

Đáp án: got/ had left

Tạm dịch: Khi tôi đến nhà ga, tàu hỏa đã đi rồi. 

5. By the time you (get) her letter, she (arrive) in Paris.

Đáp án: got/ had arrived

Tạm dịch: Khi bạn nhận được bức thư, cô ấy đã đến Pari rồi. 

6. The police (pay) no attention to Clare’s complaint because she (phone) them so many times before.

Đáp án: paid/ had phoned

Tạm dịch: Cảnh sát chú ý đến phàn nàn của Clare vì cô ấy đã gọi cho họ nhiều lần trước đây. 

7. I (go) to the post office to ask about my package, but they (say) that it (not arrive) yet.

Đáp án: went/ said/ hadn't arrived

Tạm dịch: Tôi đến bưu điện để hỏi về bưu phẩm nhưng họ nói nó vẫn chưa đến. 

8. When I (look) at the new dress for half an hour, I (ask) how much it (cost).

Đáp án: had looked/ asked/ cost

Tạm dịch: Khi đã nhìn chiếc đầm mới khoảng nửa giờ, tôi hỏi nó gia bao nhiêu. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 54 phiếu

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài