Writing - Unit 13 trang 151 tiếng Anh 11


Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về bộ sưu tập của bạn, sự thật hoặc tưởng tượng, làm theo các hướng dẫn.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines.

(Viết về bộ sưu tập của bạn, sự thật hoặc tưởng tượng, làm theo các hướng dẫn.)

• name of your collection

• how you classify them

• how you collect them

• why you collect them

• how you keep them

• your plan for the future

• when you started your collection

Lời giải chi tiết:

My hobby is collecting stamps, I started to collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives.

I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds... on different pages. I keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones.

Collecting stamps helps me to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be a good geography.

I plan the stamp exhibitions to learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Tạm dịch: 

• tên của bộ sưu tập của bạn

• cách bạn phân loại chúng

• cách bạn thu thập chúng

• tại sao bạn thu thập chúng

• bạn giữ chúng như thế nào

• kế hoạch của bạn cho tương lai

• bạn bắt đầu bộ sưu tập của mình khi nào

Sở thích của tôi là thu thập tem, tôi bắt đầu thu thập tem 6 năm trước. Tôi đã thu thập được tem địa phương và tem nước ngoài từ thư của bạn bè và người thân.

Tôi phân loại tem thành các loại. Tôi phân các con tem theo  động vật, hoa, chim ... trên các trang khác nhau. Tôi giữ chúng trong hai album, một cho địa phương và một album cho các tem nước ngoài.

Việc thu thập tem giúp tôi mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh mình và nó cũng là một cách hiệu quả để học tốt môn địa lý.

Tôi dự định tổ chức triển lãm tem để học hỏi từ những người sưu tầm tem có kinh nghiệm và tôi có thể trưng bày bộ sưu tập của tôi tại triển lãm trong tương lai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí