Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11


Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Lắng nghe và chọn lựa đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

C. LISTENING

Before you listen

Work in pairs. Ask and answer the questions. 

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever done a survey? 

2. Do you know where Perth is? 

• Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)


effective             maturity        weaknesses        performance

self-respect        academic         Perth                Western Australia

Lời giải chi tiết:

1. No, I haven't.

2. Yes. Perth is the capital and largest city of the Australian state of Western Australia.

Tạm dịch: 

1. Bạn đã từng thực hiện một cuộc khảo sát nào chưa?

=> Không, tôi chưa từng

2. Bạn có biết thành phố Perth ở đâu không?

=> Có. Perth là thủ đô và thành phố lớn nhất của tiểu bang Úc của Tây Úc.

While

WHILE YOU LISTEN

Task 1. Listen and choose the best option to complete the following sentences.

(Lắng nghe và chọn lựa đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

1. The students were asked to………….what makes an effective school.

A. express their attitudes towards

B. deliver speeches on

C. exchange their ideas about

D. give their opinions on

2. Most of the students thought they should be encouraged to……….for their own learning.

A. develop new styles

B. set realistic goals

C. develop their strategies

D. consult their teachers

3. About ………….of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing.

A. 80 per cent

B. 55 per cent

C. 60 per cent

D. 100 per cent

4. Nearly all the students believed that learning should focus on…………

A. the importance of life

B. the importance of skills

C. important life skills

D. important communication skills

Phương pháp giải:

Bài nghe:

In an informal survey carried out in Perth, western of Australia, students were asked to give their views on what makes an effective school. 80 per cent of the students felt that mutual respect in the classroom was essential learning to take place. This implied that students should be treated as individuals with both their strengths and their weaknesses. 60 per cent of the students felt they should be encouraged to set realistic goals for their learning, and to have positive attitudes towards themselves and others.

About 55 per cent of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing: this would then reflect in their performance of the students. Nearly all the students believed that learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self- confidence, the ability to learn from failure, and time management, suited to the maturity of the students concerned.

One hundred per cent of the students felt that the social side of school was as important as academic activities. The older students felt that they should be allowed to give some input school decision making a direct effect on students.

Dịch bài nghe: 

Trong một khảo sát không trang trọng gần đây được tiến hành ở Perth, miền tây của Úc, học sinh được yêu cầu đưa ra quan điểm về điều gì làm nên một ngôi trường hiệu quả. 80% học sinh cảm thấy rằng sự tôn trọng lẫn nhau trong lớp học là cần thiết. Điều này ám chỉ rằng học sinh nên được đối xử như những cá nhân với cả ưu và khuyết điểm. 60% học sinh cảm thấy rằng nên được khuyến khích đề ra mục tiêu thiết thực cho việc học, và phải có thái độ tích cực hướng đến chính bản thân mình và người khác. 

Khoảng 55% học sinh hi vọng giáo viên họ sẽ tạo động lực và quan tâm đến việc họ đang làm: điều này sau đó sẽ phản ảnh ở kết quả học tập của học sinh. Gần như tất cả học sinh tin rằng việc học nên tập trung vào những kỹ năng sống quan trọng chẳng hạn như giao tiếp, tự trọng và tự tin, khả năng học từ thất bại, và quản lý thời gian, phù hợp với sự trưởng thành của học sinh. 

100% học sinh cảm thấy rằng lĩnh vực xã hội của giáo dục cũng quan trọng như lĩnh vực học thuật. Những học sinh lớn hơn cảm thấy chúng nên được phép đưa ra quyết định vào học trường nào hiệu quả cho chúng. 

Lời giải chi tiết:

1. D                 2 B                          3. B                        4. B

Tạm dịch: 

1. Học sinh được yêu cầu ... điều gì làm nên một trường học hiệu quả. 

A. bày tỏ thái độ với

B. phát biểu về

C. trao đổi ý kiến về

D. cho ý kiến về

2. Hầu hết học sinh nghĩ rằng chúng nên được khuyến khích để ... cho việc học của chúng. 

A. phát triển phong cách mới

B. đề ra mục tiêu thực tiễn

C. phát triển chiến lược của chúng

D. tham vấn với giáo viên

3. Khoảng ... học sinh mong chờ giáo viên chúng để được tạo động lực và quan tâm đến việc chúng đang làm. 

A. 80%

B. 55%

C. 60%

D. 100%

4. Gần như tất cả học sinh tin rằng việc học nên tập trung vào ... 

A. tầm quan trọng của cuộc sống

B. tầm quan trọng của những kỹ năng

C. những kỹ năng sống quan trọng

D. những kỹ năng giao tiếp quan trọng

Task 2

Task 2. Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. Where did the survey take place?

2. What percentage of the students felt mutual respect was essential for effective learning to take place?

3. What did the older students feel?

Lời giải chi tiết:

1. It took place in Perth.

2. 80 percent of the students.

3. They felt that they should be allowed to give some input into school decision making.

Tạm dịch: 

1. Khảo sát diễn ra ở đâu?

=> Nó diễn ra ở Perth. 

2. Bao nhiêu phần trăm học sinh cảm thấy sự tồn trọng lẫn nhau là cần thiết để học tập hiệu quả?

=> 80%.

3. Những học sinh lớn hơn cảm thấy thế nào?

=> Họ cảm thấy rằng họ nên được phép tự đưa ra quyết định học trường nào. 

After

AFTER YOU LISTEN

Discuss the question: Which do you think is more essential for better learning - good teachers or good textbooks?

(Thảo luận câu hỏi: Bạn nghĩ cái nào là điều kiện cho việc học tốt hơn-  giáo viên giỏi hay sách giáo khoa tốt?)

Lời giải chi tiết:

Textbooks are essential teaching and learning materials in any programme and syllabus. Having good textbooks is very important. Good textbooks provide students with adequate knowledge, skills and practice. Good textbooks also guide students how to learn and help them study effectively on their own.

However, having good teachers may be more important than having good textbooks because a good teacher can turn a poor quality textbook into an interesting one. In fact, a good teacher can even replace the textbook, motivate students to learn, and train them to use self-studying skills. Besides that, the teachers must take responsibilities for the students’ learning.

Tạm dịch: 

Sách giáo khoa là tư liệu cần thiết cho dạy và học trong bất cứ chương trình và giáo trình nào. Có sách giáo khoa tốt rất quan trọng. Sách giáo khoa hay cung cấp cho học sinh kiến thức, kỹ năng và luyện tập phù hợp. Sách giáo khoa hay cũng hướng dẫn học sinh cách học và giúp họ tự học hiệu quả. 

Tuy nhiên, có giáo viên giỏi có thể quan trọng hơn có sách giáo khoa hay vì một giáo viên giỏi có thể chuyển sách giáo khoa kém thành một quyển sách thú vị. Thật ra, một giáo viên giỏi có thể thậm chí thay thế sách giáo khoa, tạo động lực cho học sinh học, và đào tạo họ sử dụng những kỹ năng tự học. Bên cạnh đó, giáo viên phải có trách nhiệm về việc học của học sinh. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí