Trợ động từ và động từ khiếm khuyết. Auxiliaries and modal auxiliary


Trợ động từ nhằm giúp tạo thành một thì (tense) hay một thành ngữ (expression). Chúng kết hợp với hiện tại phân từ hay quá khứ phân từ

 

Trợ động từ chính (principal auxiliary 1

Động từ khiếm khuyết (Modal auxiliary)

Động từ bán khiếm khuyết (Semi — mortals)

to be

can

could

to need

to have

may

might

to dare

to do

must 

had to

used

 

ought

 

 

 

shall

should

 

 

will

would

 

Quảng cáo
decumar

Trợ động từ nhằm giúp tạo thành một thì (tense) hay một thành ngữ (expression). Chúng kết hợp với hiện tại phân từ hay quá khứ phân từ hay nguyên mẫu để tạo nên các thì động từ thường :

I am coming (Tôi đang đến).

He has finished (Anh là đã làm xong.)

I didn't see then. (Tôi không thấy họ).

Chúng kết hợp với nguyên mẫu để chỉ sự cho phép, khả năng, bổn phận, sự suy diễn. v.v... như sẽ nói ở các chương sau :

He can speak French (Anh ta có thể nói tiếng Pháp)

You may go (Anh có thể đi được)

We must hurry (Chúng ta phải nhanh lên).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm