Nghi vấn phủ định (Negative interrogative).


Điều này được hình thành bằng việc đặt not sau nghi vấn thường: Did you not see her?

A. Điều này được hình thành bằng việc đặt not sau nghi vấn thường.

Did you not see her ? (Anh không thấy cô ấy sao ?)

Is he not coming ? (Anh ta sẽ không đến chứ ?

Nhưng hình thức này hầu như luôn được tĩnh lược:

 Didn’t you see her ?, Isn’t he coming ?

Lưu ý rằng not bây giờ ở trước chủ từ.

am I not ? có một tĩnh lược bất qui tắc : aren’t I ? (không phải tôi à ?)

B. Nghi vấn phủ định được dùng khi người nói mong đợi hay hy vọng về một sự trả lời xác định.

Haven't you finished, yet ? (Anh chưa xong à ?)

Dont’ you like my new dress ?

(Chị không thích cái áo đầm mới của tôi à ?)

Child : Can’t I stay up till the end of the programme ? (Đứa trẻ : Con không thể thức xem cho đến hết chương trình à ?)

I could wait ten minutes. — Couldn’t you wait a little longer ?

(Tôi có thể đợi mười phút. — Chị không thể đợi lâu hơn một tí sao ?)

C. Nghi vấn phủ định cũng được dùng trong câu hỏi đuôi sau một câu ở xác định.

You paid him, didn’t you ?

(Anh trả tiền cho hắn rồi, phải không ?)

She would like to come, wouldn't she ?

(Cô ta thích đến, phải không ?)

(xem 110).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm