Trả lời luyện tập mục 2 trang 80 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết các cấp độ tổ chức cơ thể.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài