Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 7 trang 74 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Let’s chant. 3. Listen and circle the pictures with the same sound.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


 

beans: đậu (số nhiều)

 

meatballs: thịt viên (số nhiều)

 

burger: bánh ham-bơ-gơ

 

thirsty: khát nước

Bài 2

2. Let’s chant.

(Đọc theo nhịp.)


I’m hungry, hungry. I want some meatballs.

(Tôi đói bụng, đói bụng. Tôi muốn ăn thịt viên.)

I’m thirsty, thirsty. I want some water.

(Tôi khát nước, khát nước. Tôi muốn uống nước.)

Ok. Ok. Here you are.

(Đựơc rồi. Được rồi. Của bạn đây.)

Thank you. Thank you.

(Cám ơn. Cám ơn.)

You’re welcome.

(Không có gì.)

Bài 3

3. Listen and circle the pictures with the same sound.

(Nghe và khoanh tròn những hình có cùng âm.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. orange - chocolate - picture

(quả cam – sô cô la – bức tranh)

b. beans - meat - car

(đậu – thịt – xe ô tô)

c. meatball - burger - thirsty

(thịt viên – bánh hăm-bơ gơ – khát)

d. sweet - juice - tree

(kẹo – nước ép – cây)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu