Tiếng Anh lớp 3 Learn more Unit 2 trang 31 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Tick a (√) or cross (X) and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


bottle: chai, lọ

straw: ống hút

plastic bag: túi ni lông

Fact: Plastic things last for a long time. They make animals sick.

(Sự thật: Đồ nhựa tồn tại rất lâu. Chúng gây bệnh cho động vật.)

Phương pháp giải:

 

 

Bài 2

2. Tick a (√) or cross (X) and say.

(Đánh dấu () hoặc (X) và nói.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. use plastic straws (dùng ống hút nhựa) x

    use bamboo straws (dùng ống hút tre) 

  - Don’t use plastic straws. (Đừng dùng ống hút nhựa.)

  - Use bamboo straws. (Dùng ống hút tre.)

b. share old toys (Chia sẻ đồ chơi cũ) 

    throw old toys away (vứt hết đồ chơi cũ.) x

   - Share old toys. (Chia sẻ đồ chơi cũ.)

   - Don’t throw old toys away. (Đừng vứt hết đồ chơi cũ.)

c. use plastic bags (dùng túi ni lông) x

    use cloth bags (dùng túi vải) 

   - Don’t use plastic bags. (Đừng dùng túi ni lông.)

   - Use cloth bags. (Dùng túi vải.)

Value

We should use fewer plastic things.

(Chúng ta nên dùng ít những đồ dùng làm từ nhựa hơn.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu