Tiếng Anh lớp 3 Learn more Unit 8 trang 85 Phonics Smart


1. Listen and repeat.2. Look and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


tug of war: trò chơi kéo co

cat and mouse: trò chơi mèo đuổi chuột

hopscotch: trò chơi nhảy ô lò cò

 

Fact (Sự thật)

Hopscotch, cat and mouse and tug of war are folk games in Vietnam.

(Nhảy ô lò cò, mèo đuổi chuột, và kéo co là những trò chơi dân gian ở Việt Nam.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. I like playing tug of war. (Tôi thích chơi trò chơi kéo co.)

    Let’s play tug of war. (Hãy chơi kéo co nào.)

b. I like playing cat and mouse. (Tôi thích chơi trò chơi mèo bắt chuột.)

    Let’s play cat and mouse. (Hãy chơi mèo đuổi chuột.)

c. I like playing hopscotch. (Tôi thích chơi trò chơi nhảy ô lò cò.)

    Let’s play hopscotch. (Hãy chơi nhảy ô lò cò nào.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu