Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 Unit 11 trang 108 Phonics Smart


1. Listen and read. 2. Read and match.3. Let’s say.4. Listen and tick (√). 5. Complete the sentences.6. Give and follow the orders.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

Bài nghe:

Teacher: Don’t talk, please! (Các em không nói chuyện nào!) 

Teacher: Look at Lesson 1, please! (Các em nhìn vào bài 1 giúp cô nào!)

Teacher: Tim! Stand up! Answer my question, please! (Tim, đứng lên! Trả lời câu hỏi giúp cô!)

Teacher: Thank you. Sit down, please! (Cảm ơn em. Mời em ngồi xuống!) 

Bài 2

2. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

a. Don’t talk, please!

    (Xin đừng nói chuyện!)

b. Look at the board, please!

    (Xin nhìn lên bảng!)

c. Stand up, please!

    (Xin mời đứng lên!)

d. Sit down, please!

    (Xin mời ngồi xuống!) 

Bài 3

3. Let’s say.

(Hãy nói.)


Lời giải chi tiết:

a. Look at, please!

    (Xin hãy nhìn vào!)

b. Don’t talk, please! (X)

    (Xin đừng nói chuyện!)

c. Stand up, please!

    (Xin mời đứng lên!)

d. Don’t sit down, please! (X)

    (Xin đừng ngồi xuống!)

e. Answer my question, please!

    (Xin trả lời câu hỏi của tôi!)

f. Don’t run, please! (X)

    (Xin đừng chạy!) 

Bài 4

4. Listen and tick (√).

(Nghe và đánh dấu (√).)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. Sit down, please! (Làm ơn ngồi xuống!)

b. Look at lesson 5, please! (Hãy nhìn vào bài 5!)

c. Don’t talk, please! (Làm ơn không nói chuyện!)

d. Don’t draw, please! (Làm ơn không vẽ!)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Complete the sentences.

(Hoàn thành các câu.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. Look at the board, please!

    (Xin nhìn lên bảng!)

b. Don’t write, please! (X)

    (Xin đừng viết nữa!)

c. Answer my question, please!

    (Xin trả lời câu hỏi của tôi!)

d. Don’t talk, please! (X)

    (Xin đừng nói chuyện!) 

Bài 6

6. Give and follow the orders.

(Đưa ra và làm theo yêu cầu. 

 

Look at Lesson 3, please! (Xin hãy nhìn vào bài 3!)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu