Tiếng Anh lớp 3 Learn more Our amazing body Unit 3 trang 39 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Read and complete.3. Act and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.) 

FACT: Our body parts help us a lot in our daily life. 

(Sự thật: Các bộ phận trên cơ thể chúng ta giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày.) 

run: chạy

see: nhìn

draw: vẽ

hear: nghe

Phương pháp giải:

 

 

Bài 2

2. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

a. I see with my eyes.(Tôi nhìn bằng đôi mắt của tôi.)

b. I hear with my ears.(Tôi nghe bằng tai của tôi.)

c. I run with my legs.(Tôi chạy bằng đôi chân của tôi.)

d. I draw with my hands.(Tôi vẽ bằng đôi bàn tay của tôi.)

Bài 3

3. Act and say.

(Hành động và nói.)

Phương pháp giải:

*Giáo viên sẽ cho một động từ bất kì, học sinh vừa diễn hành động đó vừa nói.

Ví dụ: 

- Run. (Chạy.)

  I run with my legs. (Tôi chạy bằng đôi chân của tôi.)

- Listen to music. (Nghe nhạc.)

  I listen to music with my ears. (Tôi nghe nhạc bằng tai của tôi.)

- watch TV. (Xem ti vi.)

  I watch TV with my eyes. (Tôi xem ti vi bằng đôi mắt của tôi.)

- Eat. (Ăn.)

  I eat with my mouth. (Tôi chạy bằng miệng của tôi.)

- Write

  I write with my hands. (Tôi viết bằng đôi bàn tay của tôi.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu