Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 13 trang 128 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Let’s chant.3. Listen and circle Yes or No.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


family : gia đình

fun : niềm vui

drive : lái xe

van : xe tải

Bài 2

2. Let’s chant.

(Hãy đọc theo nhịp.)


Bài nghe:

I have got a van.

I drive to the farm.

Every day in my van.

It’s so fun.

Tạm dịch:

Tôi có một chiếc xe tải.

Tôi lái xe đến trang trại.

Mỗi ngày ở bên trong chiếc xe tải.

Nó thật là vui.

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Listen and circle Yes or No. 

(Nghe và khoanh tròn Yes hoặc No.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. /d/ - draw

b. /f/ - family

c. /v/ - fun

d. /f/ - van

e. /v/ - drive

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu