Tiếng Anh lớp 3 Learn more Living room at Tet Unit 4 trang 49 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and number. 3. Talk about your living room at Tết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


 

peach blossoms: hoa đào

 

five-fruit tray: mâm ngũ quả 

sweets: kẹo

Value: At Tết, we have got nice things in our living rooms to welcome a lucky new year. 

(Giá trị: Vào dịp Tết, chúng ta hay để những món mang ý nghĩa tốt đẹp trong phòng khách để chào đón một năm mới may mắn.)

Phương pháp giải:

 

 

Bài 2

2. Listen and number. 

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:  

1. There are sweets in the living room at Tet. (Có nhiều kẹo ở phòng khách vào dịp Tết.)

2. There is a Bánh Chưng in the living room at Tet. (Có một cái Bánh Chưng ở phòng khách vào dịp Tết.)

3. There is a five-fruit tray in the living room at Tet. (Có một mâm ngũ quả ở phòng khách vào dịp Tết.)

4. There are peach blossoms in the living room at Tet. (Có một cây hoa đào ở phòng khách vào dịp Tết.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Talk about your living room at Tết.

(Nói về phòng khách nhà bạn vào dịp Tết.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

At Tết, my family has many things in the living room. There is a peach blossoms tree. There are flowers and plants. There are sweets. I love sweets. My living room at Tết is beautiful and clean.

(Vào dịp Tết, gia đình tôi đặt nhiều đồ ở trong phòng khách. Có một cây hoa đào. Có nhiều hoa và cây cối. Có nhiều kẹo nữa. Tôi rất thích kẹo. Phòng khách nhà tôi dịp Tết rất đẹp và sạch sẽ.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu