Than/ as + đại từ + trợ động từ (auxiliary)


Khi có hai động từ giống nhau được đặt trước và sau than/as thì chúng ta có thể dùng một trợ động từ cho động từ thứ hai

A. Khi có hai động từ giống nhau được đặt trước và sau than/as thì chúng ta có thể dùng một trợ động từ cho động từ thứ hai :

I earn less than he does (Less than he earns).

(Tôi kiếm tiền ít hơn anh ta).

Thì (tense) giống nhau không cần dùng ở cả hai mệnh đề :

He knows more than I did at his age.

(Nó biết nhiều hơn tôi biết ở tuổi của nó).

B. Khi mệnh đề thứ hai chỉ bao gồm than/as + I/We /you + động từ và không thay đổi về thì ta có thể bỏ động từ.

I’m not as old as you (are) (Tôi không lớn bằng anh).

He has more time than I/We (have).

(Anh ta có nhiều thời gian hơn tôi).

Trong tiếng Anh chính thức chúng ta giữ I/We khi đại từ vẫn còn được xem như là chủ từ của động từ ngay cả khi động từ đã được bỏ đi. Trong tiếng Anh không chính thức thì me/us được dùng nhiều hơn :

He has more time than me.

(Anh ta có nhiều thời gian hơn tôi)

They are richer than us

(Họ giàu có hơm chúng tôi)

C. Khi than/ as theo sau bởi he/she/it + động từ chúng ta thường

giữ lại động từ:

You are stronger than he is.

(Anh mạnh hơn anh ta).

Nhưng chúng ta có thể bỏ động từ và dùng he/she/they trong tiếng Anh chính thức hay him/her/them trong tiếng Anh thông tục.

Những qui luật này cũng được áp dụng để so sánh trạng từ :

I swim better than he does/better than him.

(Tôi bơi giỏi bơn anh ta)

They work harder than we do/harder than us.

(Họ làm việc vất vả hơn chúng tôi).

You can't type as fast as I can/as fast as me.

(Anh không thế đánh máy nhanh bằng tôi).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm