Những yêu cầu để xin phép


Can I ? could I ? may I ? might I ? tất cả đều có thể được dùng cho hiện tại hay tương lai. Trong đó can I ? là không chính thức nhất

A. Can I ? could I ? may I ? might I ? tất cả đều có thể được dùng cho hiện tại hay tương lai. Trong đó can I ? là không chính thức nhất.

Could I ? là hữu dụng nhất trong bốn hình thức đó vì nó có thể diễn đạt cả những yêu cầu chinh thức hay không chính thức.

May I ? Ít chính thức hơn could I ? nhưng cũng được dùng cho cả hai yêu cầu.

might I ? khác nhiều so với may I ? nó chỉ mức độ không chắc chắn nhiều hơn trong câu trả lời.

B. Các hình thức nghi vấn phủ định can’t I /và couldn’t I ? được dùng để chỉ người nói hy vọng về một câu trả lời xác định :

Can’t I stay up till the end of the programme?

(Con không được phép thức xem cho hết chương trình à ?)

Couldn't I pay by cheque ?

Tôi không thể trả bằng séc được sao ?.)

may và might không được dùng theo cách này

C. Những câu trả lời cho những yêu cầu can I ? / could I? được dùng bình thường ở dây :

yes, you can (Vâng, được.)

Yes, of course (you can) (Vâng, lẽ dĩ nhiên là được.)

No, you can’t (Không, không được.)

Những câu trả lời xác định cho những yêu cầu may I /might I cũng được dùng bình thường

Yes, you may (Vâng, được.)

Yes, of course (you may) (Vâng, lẽ dĩ nhiên là được.)

Với một câu trả lời phủ định No, you may not. (Không, anh không được phép) có thể dùng được nhưng thường được thay bằng một thành ngữ nhẹ nhàng hơn.

I'd rather you didn't

(Tôi muốn anh đừng thì hơn.)

I’m afraid not (Tôi e rằng không.)

D. Những câu hỏi về sự cho phép được diễn đạt bằng can hay am/is /are allowed to ở hiện tại và bằng could hay was/were allowed to ở quá khứ:

Can Tom use the car whenever he likes ?

(Tom được phép dùng xe bất cứ lúc nào anh ta thích chứ?)

Is Tom allowed to use the car... ?

(Có phải Tom được dùng xe... ?)

Could students choose what they wanted to study ?

(Các sinh viên được phép chọn những gì họ muốn học không ?)

Were students allowed to choose...?

(Có phải các sinh viên được phép chọn...?.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm