May/might dùng cho khả năng


May/might dùng cho sự có thể: might dùng trong câu điều kiện và sau các động từ ở thì quá khứ

A. Hình thức.

May/might dùng cho sự có thể :

might dùng trong câu điều kiện và sau các động từ ở thì quá khứ :

Phủ định : may not/mayn’t, might not/mightn’t.

Nghi vấn : (xem E ở dưới.)

Nguyên mẫu : to be + likely.

B. may/might +nguyên mẫu hiện tại có thể diễn đạt sự có thể trong hiện tại hay tương lai :

He may/might tell his wife (Có thể anh ta sẽ kể lại cho vợ nghe.)

He may/might emigrate. (Có thể anh ấy sẽ di cư.)

Ann may/might know Tom’s address (Có thể Ann biết địa chỉ của Tom.)

Tương tự với nguyên mẫu liên tiến :

He may/might be waiting at the station (Anh ta có lẽ đang đợi ở nhà ga.)

He may/might be waiting at station when we arrive

(Có lẽ anh ta đang đợi ở nhà ga khi chúng tôi đến.)

C. May hay might dùng ở hiện tại hay tương lai chỉ sự có thể thường thì cả hai đều dùng được, might hơi tăng độ nghi ngờ. Lưu ý rằng trong lời nói chúng ta cũng chỉ sự nghỉ ngờ bằng việc nhấn giọng may/might Tom may lend you the money. (Tom có lẽ sẽ cho anh mượn tiền đấy). Tom might lend you the money lại ngụ ý (Tom có thể cho anh mượn tiền.)

D. Might phải được dùng trong câu điều kiện và khi thành ngữ được giới thiệu bằng một động từ ở thì quá khứ:

If you invited him he might come.

  (Nếu bạn mời anh ta thì có lẽ anh ta sẽ đến.)

I knew we might have to wait at the frotier.

(Tôi biết là có lẽ chúng ta phải đợi ở biên giới.)

He said he might hire a car.

(Anh ta nói có lẽ anh ta mướn một chiếc xe.)

E. May/might trong phủ định và nghi vấn.

Ở phủ định hiện tại không có vấn đề gì :

He may/might not believe your story.

(Có lẽ anh ta không tin câu chuyện của anh.)

Nghi vấn thường được diễn đạt bởi do you think ? (phải bạn nghĩ ?) Hay một cấu trúc với be + likely (có thể).

Do you think he’s alone ?

(Có phải anh nghĩ ông ta ở một mình không ?.)

Do you think he believes your story ?

(Anh có nghĩ là ông ta tin câu chuyện của anh không?)

Is it likely that the plane will be late ?

(liệu máy bay có đến trễ không vậy ?.)

Is the plane likely to be late ?

(Máy bay có thể trễ không ?.)

May ? dùng chỉ sự có thể rất hiếm khi ở đầu câu. Nó có thể đặt ở sau :

When may we expect you ?

(Khi nào chúng tôi có thể trông mong anh được ?)

What may be the result of the new tax ?

(Không biết sắc thuế mới sẽ đem lại kết quả gì ?.)

Nhưng một cấu trúc với be + likely hay think thì thông dùng hơn

When are you likely to arrive ?

(Khi nào anh có thể đến được ?)

What do you think the result will be ?

(Anh nghĩ kết quả sẽ ra sao ?.)

might ? có thể dùng được :

Might they be waiting ouside the station ?

(Có thể họ đang đợi ở bên ngoài nhà ga chứ ?)

Nhưng Could they be waiting ? (có thể họ đang đợi chứ ?)

hay Do you think they are waiting ?

(Anh có nghĩ rằng họ đang đợi không ?.)

được dùng nhiều hơn. (xem 134).

may/might tuy nhiên trong xác định có thể có hình thức của một câu hỏi :

Do you think he may/might not be able to pay ?

(Anh nghĩ rằng hắn có lẽ không đủ tiền trả chăng ?.)

(Xem 104 cho loại câu hỏi này).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm