If + were và sự đảo ngược của chủ từ và động từ


If + were thay vì if + was Thường thường ta có thể dùng một trong hai cái, nhưng trong tiếng Anh trang trọng were có thể được dùng nhiều hơn

A. If + were thay vì if + was

1. Thường thường ta có thể dùng một trong hai cái, nhưng trong tiếng Anh trang trọng were có thể được dùng nhiều hơn :

If she was/were offered tke job she'd take it

(Nếu được đề nghị một việc làm cô ấy sẽ nhận nó ngay.)

If Tom was/were here he’d know what to do

(Nếu có Tom ở đây anh ta sẽ biết nên làm gì)

2. Nhưng trong các lời khuyên were thường được dùng hơn was :

If I were you I would wait a bit, he said

(Anh ta nói :"Nếu tôi là anh tôi sẽ đợi thôi.)

were còn được dùng nhiều hơn nữa trong cấu trúc nguyên mẫu :

If Peter were/was to apply for the post he’d get it

(Nếu được giao cho chức vụ ấy Peter sẽ nhận ngay.)

3. were chứ không phải was, được dùng khi đảo ngữ :

Were Tom I would refuse (Nếu là Tom tôi sẽ từ chối.)

Khi if có nghĩa là "vì bởi" (xem 222C) were không thể thay thế was, were có thể thay thế was sau if only (giá mà) (xem 228.) và wish (ước gì) (xem 300.)

B. If +chủ từ + trợ động từ có thể được thay đổi trong tiếng Anh trang trọng bằng cách đảo ngược trợ động từ và chủ từ với if bị bỏ đi :

If I were in his shoes = were I in his shoes...

(Nếu tôi ở trong hoàn cạnh anh ta....)

If you should require anything... = Should you require anything... (Nếu cậu có yêu cầu điều gì....)

If he had known...= Had he known...

(Nếu anh ta biết..).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm