If only (giá mà)


only có thể đi sau if và diễn đạt hy vọng, ước muốn hoặc sự hối tiếc tùy theo thì được dùng với nó

only có thể đi sau if và diễn đạt hy vọng, ước muốn hoặc sự hối tiếc tùy theo thì được dùng với nó

A. If only + will thì hiện tại, diễn tả hy vọng :

If only he comes in time — we hope he’ll come in time (Hy vọng là anh ta sẽ đến đúng giờ.)

If only he will listen to her = We hope he will be willing to listen to her (Hy vọng là anh ta chịu nghe lời cô ấy.)

B. If only + thì quá khứ/quá khứ hoàn thành, diễn tả sự hối tiếc.

If only he didn't smoke !. (Giá mà anh ấy không hút thuốc !.)

= we wish he didn’t smoke (chúng tôi ước sao anh ấy không hút thuốc) hoặc we are sorry he smones "Chúng tôi lấy làm tiếc là anh ấy hút thuốc).

If only = (I/we wish) Tom were here ! (Giá mà tôi/chúng tôi ước rằng) Tom có mặt ở đây !.)

If only you hadn't said "liar" (Giá cậu đừng nói : "đồ nói láo") = we wish you hadn't said ,"liar" (Chúng tôi ước gì cậu đừng nói  "Đồ nói láo" !) hoặc we are sorry you said, " Liar" (Chúng tôi lấy làm tiếc là cậu đã nói : "đồ nói láo" )

C. If only = would có thể diễn tả sự hối tiếc vê một hành động hiện tại dùng thay cho if only + quá khứ (nó đồng nghĩa với wish +would).

If only he would drive more slowly ! (ước sao anh ấy lái xe chậm hơn !) = we are sorry that he isn't willing to drive more, slowly (Chúng tôi lấy làm tiếc là anh ấy không chịu lái chậm hơn.)

hoặc là một ước muốn vô vọng về tương lai ;

If only (I/we wish) the rain would stop! (Mong sao trời ngừng mưa.)

Các mệnh đề if only có thể đứng một mình như ở trên hoặc hình thành một phân của câu điều kiện đầy đủ.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm