Các cách dùng đặc biệt của will/would và should trong mệnh đề if (if clause)


Thông thường các động từ này không dùng sau If trong các câu điều kiện .Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ nhất định

Thông thường các động từ này không dùng sau If trong các câu điều kiện .Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ nhất định.

A. If you will/would thường được dùng trong các câu yêu cầu lịch sự. would là hình thức lịch sự hơn.

If you will/would wait a moment I'll see if Mr Jones is free.

(Nếu anh vui lòng đợi cho lát để tôi xem ông Jones có rảnh không).

I would be very grateful if you would make the arrangements for me.

(Tối sẽ rất biết ơn nếu anh bố trí giùm cho tôi.)

If you could + nguyên mẫu thường được dùng một mình khi các yêu cầu thường do các tình huống riêng biệt tạo nên Người nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như một lẽ tất nhiên.

If you'd fill up this form (xin ông hãy điền vào đây.)

(Trong khách sạn) If you’d just sign the register (xin ông hãy ký tên vào sổ.)

(Trong cửa hàng) If you'd put your address on the back of the check (Xin bà hãy ghi địa chỉ vào sau tờ sec)

(Trong lớp học) If you’d open your books (Các em hãy mở sách ra.)

B. if + will/would có thể được dùng với tất cả các ngôi để diễn đạt ý tự nguyện:

If he’ll listen to me I’ll be able to help him (Nếu anh ta chịu nghe tôi thì tôi sẽ giúp được anh ta.)

If Tom would tell me what he wants for his dinner I’ll cook it for him.

(Nếu Tom nói cho em biết anh ấy muốn ăn gì thì em sẽ nấu cho anh ấy ăn mà.)

won't dùng theo cách này có thể có nghĩa là "từ chối"

If he won't listen to me I can't help him.

(Nếu anh ta từ chối nghe lời tôi thì tôi không thể giúp được gì cho anh ta đâu.)

If they won’t accept a cheque we’ll have to pay cash (Nêu họ từ chối nhận séc thì chúng ta sẽ phải trả bằng tiền mặt.)

C. will có thể được dùng để diễn tả sự ngoan cố :

If you will play the drums all night no wonder the neighbours complain.

(Nếu mày cứ chơi trống suốt đêm thì đừng hỏi tại sao láng giềng cứ càu nhàu.)

D. If + would like/care có thể được dùng thay vì if + want/wish và có vẻ lịch sự hơn:

If you would like to come, I’ll get a ticket for you.

(Nếu cậu muốn tới thì tớ sẽ lấy cho cậu một vé.)

If you'd care to see the photographs I’ll bring them round

(Nếu cậu muốn xem hình thì tớ sẽ mang tới cho.)

If he’d like to leave his car here he can.

(Nếu muốn thì anh ấy có thể để chiếc xe lại đây.)

Nhưng nếu chúng ta tổ chức các câu ấy lại sao cho would like không có túc từ, chúng ta có thể bỏ would đi.

If you like I'll get a ticket for you hoặc If you’d like a ticket I’ll set one for you.

(Nếu cậu muốn tớ sẽ mua cho cậu một vé.)

If he likes he can leave his car here nhưng If he’d like to leave his car here, he can hoặc He can leave his car here if he'd like to 

(Anh ấy có thể để chiếc xe lại đây nếu muốn.)

E. If + should có thể được dùng trong loại 1 để trình bày rằng hành động dù có thể được, rất khó xảy ra ; nó thường được nối với một mệnh đề cầu khiến được dùng chủ yếu trong văn viết hướng dẫn :

If you should have any difficulty in getting spare parts ring this number.

(Nếu ông gặp bất cứ trở ngại nào trong việc tìm kiếm phụ tùng hãy gọi theo số này.)

If these biscuits should arrive in a damaged condition please inform the factory ai once.

(Nếu những chiếc bánh quy này được đưa đến trong tình trạng hư hại xin vui lòng báo ngay cho nhà máy biết nhé).

Should có thế được đặt trước và bỏ if đi :

Should these biscuits arrive... (xem 225B.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm