Writing - trang 27 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới


For each of the sentences below, write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the given word. This word must not be altered in any way. Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi. Sử dụng từ gợi ý.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. For each of the sentences below, write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the given word. This word must not be altered in any way.
Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi. Sử dụng từ gợi ý. 

 1. She learned a few words of German last month.                                             UP
 

2. Duong's sister can speak Italian very well.

IN

3. She can speak both Vietnamese and English perfectly.

BILINGUAL

4. She can speak basic German.

GET

5. Nam hasn't practised his English for ages.

RUSTY

Lời giải chi tiết:

 
Key - Đáp án:

1. She picked up a few words of German last month.

2. Duong's sister is fluent in italian.

3. She is bilingual in Vietnamese and Eng sh.

4. She can (just about) get by in German.

5. Nam's English is a bit rusty.

Tạm dịch: 

1. Cô ấy đã học một vài từ tiếng Đức tháng trước.

2. Chị gái của Dương rất thành thạo tiếng Ý.

3. Cô ấy có thể nói song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Cô ấy có thể hiểu tiếng Đức.

5. Tiếng Anh của Nam hơi tệ một chút.

Bài 2

Task 2a. Should we learn English at home or in an English-speaking country? Complete the table below with your own ideas.
Chúng ta nên học tiếng Anh ở nhà hay ở một nước nói tiếng Anh? Hoàn thành bảng sau với ý kiến của bạn.
 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

Advantages:

- Many chances to practice your English skills by communicating with native speakers;

- Ability to access gigantic libraries and modern labs;

- Higher chances of getting well-paid jobs;

- Understanding about its cultures;

Disadvantages:

- Differences in cultures;

- Money consuming;

b. Now write about the advantages/disadvantages of learning English in an English-speaking country (about 100 -120 words). Use the ideas in 2a.
Viết một đoạn văn về những mặt tích cực/tiêu cực của việc học tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh (khoảng 100-120 từ). Sử dụng các gợi ý ở 2a.

Đáp án: 
Learning English in an English-speaking country offers us a number of advantages. In the first place, studying overseas give you many chances to practice your English skills by communicating with native speakers. It is obvious that in order to perfect English skills as your second language you need an English-speaking environment where you can practice your English skill everywhere in anytime in the most effective and convenient way. Living in a country where people living there use English in their daily communication encourages you to use English everyday. You cannot use your language to talk with others from different countries. You have to use English, which is common language between you and them. In order to communicate with them that forcing you use English very actively. I think that it's the best way to learn a new language. You spend more time for communication and talking, your English will be better. Secondly, you can access gigantic libraries and modern labs which can't easy appear in your country. Not only that, you can study with well-known professors and lecturers so you can receive more pratical skills and deeper knowledge. Listening to your professors in your classes, talking with your friends before and after school, reading books and do your homeworks, from that you can have one more times to perfect your skills. Thirdly, it's is undeniable that studying English includes not only applying grammatical rules, remembering vocabularies, reading or writing assignments but also understanding the culture of native speaker in the country you are living in. Knowing more about their culture will bring you more chances to understand them as well as choose a better way to express your ideas that they can easier to understand you. You can not integrate into them if you can just say something boring and rigid, it will be interesting if you can understand that they are joking after that you can choose a joke return to make them laugh and you can see that the culture barrier will be suddenly disappeared suddenly.

Hướng dẫn dịch:

Học tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, học tập ở nước ngoài cho bạn nhiều cơ hội để luyện tập kỹ năng tiếng Anh của mình bằng cách giao tiếp với người bản địa. Rõ ràng là để hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai của bạn, bạn cần một môi trường nói tiếng Anh, nơi bạn có thể thực hành kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mọi nơi theo cách hiệu quả và thuận tiện nhất. Sống ở một đất nước nơi những người ở đó sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày của họ khuyến khích bạn sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Bạn không thể sử dụng ngôn ngữ để nói chuyện với người khác từ các quốc gia khác nhau. Bạn phải sử dụng tiếng Anh, là ngôn ngữ phổ biến giữa bạn và họ. Để giao tiếp với họ buộc bạn sử dụng tiếng Anh rất tích cực. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để học một ngôn ngữ mới. Bạn dành nhiều thời gian hơn để giao tiếp và nói chuyện, tiếng Anh của bạn sẽ tốt hơn. Thứ hai, bạn có thể truy cập các thư viện khổng lồ và phòng thí nghiệm hiện đại mà không thể dễ dàng xuất hiện ở đất nước của bạn. Không chỉ vậy, bạn có thể học với các giáo sư và giảng viên nổi tiếng để bạn có thể nhận được nhiều kỹ năng thực tiễn hơn và kiến thức sâu hơn. Lắng nghe các giáo sư của bạn trong lớp, nói chuyện với bạn bè trước và sau khi đi học, đọc sách và làm bài tập về nhà, từ đó bạn có thể có thêm một lần để hoàn thiện kỹ năng của mình. Thứ ba, không thể phủ nhận rằng học tiếng Anh không chỉ bao gồm các quy tắc ngữ pháp, ghi nhớ từ vựng, đọc hay viết bài mà còn hiểu văn hoá của người bản ngữ ở nước bạn đang sống. Biết thêm về văn hoá của họ sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội để hiểu họ hơn cũng như chọn một cách tốt hơn để thể hiện ý tưởng của bạn để họ dễ hiểu hơn về con người bạn. Bạn không thể hòa nhập vào họ nếu bạn chỉ nói điều gì đó chán ngắt và cứng nhắc, điều đó sẽ thú vị nếu bạn có thể hiểu rằng họ đang nói đùa sau đó bạn có thể chọn một trò đùa trở lại để làm họ cười và bạn có thể thấy rào cản văn hóa sẽ đột nhiên biến mất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Test Yourself 3 - Kiểm tra cá nhân 3 - trang 28

  Complete the short conversations below with phrases/questions from the box. Then mark with the correct tone using falling, rising, or falling-rising arrows. (1 p) Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các cụm từ/câu hỏi cho trước. Ký hiệu bằng mũi tên lên, xuống để đánh dấu âm điệu.

 • Reading - trang 25 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Read the paragraph and choose the most suitable answer A, B, C or D for each of the gaps. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.

 • Speaking - trang 24 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Choose correct statement (A-F) to complete the following conversation. Practise the conversati with your partner. Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Luyện tập với bạn bè.

 • Vocabulary & Grammar - trang 21 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.

 • Phonetics - trang 20 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Do you think the tone of voice goes up or down at the end? Draw rising or falling arrows in the responses (B). Then practise reading the short conversations.Bạn cho rằng các câu trả lời dưới đây cần lên hay xuống giọng? Đánh dấu bằng các mũi tên lên xuống cho các câu B. Luyện tập với bạn bè.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.