Writing - trang 26 - Unit 3 - SBT tiếng Anh 9 mới


Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit.

(Viết lại các ý trong mục 3 - đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này.)

Create your own study aids.

—> I think you should create your own study aids ...

It might help to create your own study aids ...

Have you thought about creating your own study aids...?

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- I think you should read the instruction carefully.

- It might help to answer the easiest question first, and the one with highest point values.

- Have you thought about saving the test for the later review?

Bài 2

Task 2. Match the following pieces of advice to the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR.

(Nối các ý sau với các câu khuyên bảo ở bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp.)

A. It might help if you try to be open and friendly first. This will make it easier to make new friends.

B. Have you thought about asking someone to show you how to fix it?

C. The change is normal, but if you are worried, it might help to call a helpline.

D. I think you should relax now. You've done very well in the exam.

E. It might be, a good idea to find out about the format of the exam in advance.

F. If I were you, I would talk to the teacher about this problem.

Lời giải chi tiết:

1. E 2. D 3. F 4. B 5.A 6. C

 

5A. It might help if you try to be open and friendly first. This will make it easier to make new friends. -  You have moved to a new school and you know nobody there. 

Tạm dịch: Nó có thể hữu ích nếu bạn cố gắng cởi mở và thân thiện trước. Điều này sẽ giúp việc tạo newfriencs dễ dàng hơn - Bạn đã chuyển đến một trường mới và bạn không biết ai ở đó.

4B. You are asked to fìx a broken bicycle Chain and you are not sure what to do. - Have you thought about asking someone to show you how to fix it?

Tạm dịch: Bạn được yêu cầu cho một chiếc xe đạp bị hỏng và bạn không biết phải làm gì. - Bạn đã nghĩ đến việc nhờ ai đó chỉ cho bạn cách khắc phục chưa? 

6C.  You notice something strange happening to your body when you start your adolescence. - The change is normal, but if you are worried, it might help to call a helpline.

Tạm dịch: Bạn nhận thấy một điều kỳ lạ xảy ra với cơ thể của bạn khi bạn bắt đầu tuổi thiếu niên. -Thay đổi là bình thường, nhưng nếu bạn lo lắng, có thể giúp gọi đường dây trợ giúp.

2D. You have finished your exam, and you think you did quite well. - I think you should relax now. You've done very well in the exam.

Tạm dịch: Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra của mình và bạn nghĩ mình đã làm khá tốt. - Tôi nghĩ bạn nên thư giãn ngay bây giờ. Bạn đã làm rất tốt trong kỳ thi.

1E. You may feel stress before taking an important exam. -  It might be, a good idea to find out about the format of the exam in advance.

Tạm dịch: Bạn có thể cảm thấy căng thẳng trước khi tham gia một kỳ thi quan trọng. - Có thể là, một ý tưởng tốt để tìm hiểu về định dạng của bài kiểm tra trước.

3F. You have a problem with your classmates at school and you don’t know who to talk to. - If I were you, I would talk to the teacher about this problem.

Tạm dịch: Bạn có một vấn đề với các bạn cùng lớp ở trường và bạn không biết nói chuyện với ai. - Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên về vấn đề này.

Bài 3

Task 3. Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem.

(Nhìn vào bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp, đưa ra lời khuyên của bạn cho mỗi vấn đề.)

Lời giải chi tiết:

 Đáp án gợi ý:

1. It might help if you take a deep breath and focus on what you learnt before

2. You should do some fun activities for relaxing.

3. You should ask your teacher for help and some advice.

4. Have you asked your father for help?

5. It is easier to make friends if you are open and friendly. Besides that, try to find someone who has the same hobby as you.

6. You should talk to your mother, and just keep calm because the change is normal

Tạm dịch:

1. Nó có thể hữu ích nếu bạn hít một hơi thật sâu và tập trung vào những gì bạn đã học trước đó

2. Bạn nên làm một số hoạt động vui chơi để thư giãn.

3. Bạn nên nhờ giáo viên giúp đỡ và một số lời khuyên

4. Bạn đã nhờ cha giúp đỡ chưa?

5. Kết bạn sẽ dễ dàng hơn nếu bạn cởi mở và thân thiện. Bên cạnh đó, hãy cố gắng tìm một người có cùng sở thích với bạn.

6. Bạn nên nói chuyện với mẹ, và giữ bình tĩnh vì sự thay đổi là bình thường 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí