SBT Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 3: Teen stress and pressure - Áp lực tuổi trẻ

Writing - trang 26 - Unit 3 - SBT tiếng Anh 9 mới


Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit.
(Viết lại các ý trong mục 3 - đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này.)

Example:

Create your own study aids.

—► I think you should create your own study aids ...

It might help to create your own study aids ...

Have you thought about creating your own study aids...

Bài 2

Task 2. Match the following pieces of advice to the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR.

(Nối các ý sau với các câu khuyên bảo ở bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp.)

A. It might help if you try to be open and friendly first. This will make it easier to make newfriencs

B. Have you thought about asking someone to show you how to fix it?

C. The change is normal, but if you are worried, it might help to call a helpline.

D. I think you should relax now. You've done very well in the exam.

E. It might be, a good idea to find out about the format of the exam in advance.

F. If I were you, I would talk to the teacher about this problem.

 Đáp án:

1.

A-5;

Đáp án: A. It might help if you try to be open and friendly first. This will make it easier to make newfriends-  You have moved to a new school and you know nobody there. 

Tạm dịch: Nó có thể hữu ích nếu bạn cố gắng cởi mở và thân thiện trước. Điều này sẽ giúp việc tạo newfriencs dễ dàng hơn- Bạn đã chuyển đến một trường mới và bạn không biết ai ở đó.

 

B-4;

Đáp án:  You are asked to fìx a broken bicycle Chain and you are not sure what to do. - Have you thought about asking someone to show you how to fix it?

Tạm dịch: Bạn được yêu cầu cho một chiếc xe đạp bị hỏng và bạn không biết phải làm gì. - Bạn đã nghĩ đến việc nhờ ai đó chỉ cho bạn cách khắc phục chưa? 

C-6;

Đáp án:  You notice something strange happening to your body when you start your adolescence. -The change is normal, but if you are worried, it might help to call a helpline.

Tạm dịch: Bạn nhận thấy một điều kỳ lạ xảy ra với cơ thể của bạn khi bạn bắt đầu tuổi thiếu niên. -Thay đổi là bình thường, nhưng nếu bạn lo lắng, có thể giúp gọi đường dây trợ giúp.

D-2;

Đáp án:  You have finished your exam, and you think you did quite well. - I think you should relax now. You've done very well in the exam.

Tạm dịch: Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra của mình và bạn nghĩ mình đã làm khá tốt. - Tôi nghĩ bạn nên thư giãn ngay bây giờ. Bạn đã làm rất tốt trong kỳ thi.

E-1; 

Đáp án: You may feel stress before taking an important exam. -  It might be, a good idea to find out about the format of the exam in advance.

Tạm dịch: Bạn có thể cảm thấy căng thẳng trước khi tham gia một kỳ thi quan trọng. - Có thể là, một ý tưởng tốt để tìm hiểu về định dạng của bài kiểm tra trước.

F-3

Đáp án: You have a problem with your classmates at school and you don’t know who to talk to. - If I were you, I would talk to the teacher about this problem.

Tạm dịch: Bạn có một vấn đề với các bạn cùng lớp ở trường và bạn không biết nói chuyện với ai. - Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên về vấn đề này.

Bài 3

Task 3. Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem.

(Nhìn vào bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp, đưa ra lời khuyên của bạn cho mỗi vấn đề.)

 Đáp án gợi ý:

1. It might help if you take a deep breath and focus on what you learnt before

2. You should do some fun activities to for relaxing.

3. You should ask your teacher for help and some advices

4. Have you asked your father for help?

5. It is easier to make friends if you are open and friendly. Besides that, try to find someone who has the same hobby with you.

6. You should talk to your mother, and just keep calm because the change is normal

Tạm dịch:

1. Nó có thể hữu ích nếu bạn hít một hơi thật sâu và tập trung vào những gì bạn đã học trước đó

2. Bạn nên làm một số hoạt động vui chơi để thư giãn.

3. Bạn nên nhờ giáo viên giúp đỡ và một số lời khuyên

4. Bạn đã nhờ cha giúp đỡ chưa?

5. Kết bạn sẽ dễ dàng hơn nếu bạn cởi mở và thân thiện. Bên cạnh đó, hãy cố gắng tìm một người có cùng sở thích với bạn.

6. Bạn nên nói chuyện với mẹ, và giữ bình tĩnh vì sự thay đổi là bình thường 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài