Reading - trang 53 - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới


Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow. Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.
Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới. 

I had always dreamt of working in a bank because I thought I would earn a lot of money. I was told that I had to try hard to make my dream come true.
I burnt the midnight oil and finally had some success. First, I was accepted to a prestigious secondary school in Ha Noi. There, I gained not only knowledge but also a number of skills including team work, cooperation, and interpersonal skills. I also became much more organised, thanks to the mountains of work which had to be completed to meet the strict deadlines. I felt I was lucky to have such supportive peers and excellent teachers. My next achievement was when I gained admission to the Banking Academy of Viet Nam.

After three years, I graduated and was awarded a degree in banking. But I realised that I wasn't suited to a nine-to-five job in a bank, even though I was still interested in the subject of finance. Feeling confused, I decided to talk to my parents and my closest friend. Interestingly, I learned that I had the qualifications, skills, and above all, the aptitude for a teaching career. And now I'm a lecturer for the Banking Academy where I graduated.

 

a. Find the words/phrases in the passage that mean:

b. Answer the questions.

 

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Tôi đã luôn mơ ước được làm việc tại ngân hàng bởi vì tôi nghĩ tôi có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi đã được bảo rằng toi phải cố gắng nhiều để thực hiện ước mơ của mình.

Tôi chong đèn đêm và cuối cùng đã có chút thành công. Đầu tiên, tôi được nhận vào một trường cấp 2 danh giá ở Hà Nội. Ở đó, tôi nhận được không chỉ kiến thức mà còn một số kĩ năng bao gồm làm việc nhóm, hợp tác và kĩ năng cá nhân. Tôi cũng trở nên gọn gàng hơn, nhờ vào núi công việc cần hoàn thành theo đúng hạn nghiêm khắc. Tôi cảm thấy may mắn vì có được những người bạn thông cảm và thầy cô giáo tuyệt vời. Thành quả tiếp theo của tôi đạt được khi được nhận vào học viên Ngân hàng Việt Nam.

Sau ba năm, tôi tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngân hàng. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi không hợp với công việc bàn giấy ở ngân hàng, mặc dù tôi vẫn còn thích thú với môn học tài chính. Cảm thấy bối rối, tôi quyết định sẽ nói chuyện với bố mẹ và bạn thân nhất. Thật thú vị, tôi học rằng tôi có bằng cấp, kĩ năng và hơn tất cả, thiên hướng cho việc dạy học. Nên giờ tôi đang làm một giảng viên cho học viện Ngân hàng khi tôi tốt nghiệp.

Lời giải chi tiết:

a)

1. obtained

Đáp án: gained  

2. times when something must be finished

Đáp án: deadlines   

3. permission to enter

Đáp án: admission   

4. not knowing what to do

Đáp án: confused    

5. a natural ability to do something

Đáp án:aptitude

 b)

1. Why did the author want to work in a bank?

Đáp án: Because she thought she would make a bundle/earn a lot of money.

2. How did she prepare for her future career?

Đáp án: She burnt the midnight oil/worked very hard.

3. What are her major achievements?

Đáp án: She was accepted to a prestigious secondary school in Ha Noi, then to the Banking Academy of Viet Nam.

4. What qualification did she receive?

Đáp án: She got a university degree in banking.

5. Why did she change her mind?

Đáp án: She found out that she didn't want to do a nine-to-five job.

6. Which of her skills do you think best suit her final choice?

Đáp án: Students'choice

Bài 2

Task 2a. Read the CV below and match the headings with the rights sections.

Đọc CV sau và nối các tiêu đề với đúng mục của nó. 

b. Decide if the following statements about Hoa are true T or false (F).

Các câu sau về Hoa là đúng hay sai.

Lời giải chi tiết:

a)

1. Personal Information                     2. Education                 3. Experience

4. Skills   

b)

1. Hoa is a translator and interpreter.

Đáp án:F

2. She has an aptitude for foreign languages.

Đáp án:T

3. She has appropriate education for the teaching job.

Đáp án: T

4. She doesn't have the necessary skills to be a teacher.

Đáp án: F

5. Her hobbies are somewhat compatible with her work.

Đáp án: T

Bài 3

Task 3. Read the letter from Duong to Jenny and anwser the questions that follow by chosing A, B, C or D.

(Đọc bức thư sau Dương gửi cho Jenny và trả lời câu hỏi.)

Dear Jenny, 

It's great to learn that you have been granted a scholarship to study at Queens' College, a prestigious part of Cambridge University, and that you will be able to pursue your dream of becoming a biologist. Congrats!I've been accepted to the maths class at Ha Noi High School - one of the best schools in Ha Noi. I love maths and I hope to become a mathematician one day. I know the route ahead is not smooth because I'll have to take courses in moths, physics, and computing. My dad said I need not only a bachelor's degree, but dec y a doctoral one if I want to get a good job. I'd love to work at the Institute of Mathematics like my dad because, due to his work at the institute, he has also been invited to teach several universities in France. Alternatively, I can choose applied mathematics and work in finace for an international company.

Moreover, my mother said I also need soft skills like team work skill interpersonal skills, and communication skills to do either of those jobs. Luckily, new school provides many extracurricular classes which I can take part in to relax and to pick up those skills.
Anyway, there's plenty of time for me to make details plans. Twe decided to take a break for a while.
Wish you were here to go with me to Da Nang.
Duong

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Jenny thân mến,

Thật tuyệt vời khi được biết rằng cậu nhận được học bổng của cao đẳng Queens, một phần của trường đại học Cambridge danh giá, và cậu sẽ có thể theo đuổi giấc mơ được trở thành nhà sinh học. Chúc mừng nhé!

Tớ đã được nhận vào lớp toán ở trường trung học Ha Noi – một trong số những trường tốt nhất Ha Noi. Tớ thích toán và tớ hi vọng có thể trở thành nhà toán học một ngày nào đó. Tớ biết rằng quãng đường phía trước không dễ dàng bởi tớ sẽ phải học các môn toán, vật lý và tin học. Bố tớ nói rằng tớ không chỉ cần một bằng cử nhân mà còn cần một bằng thạc sĩ nếu muốn có một công việc tốt. Tôi thích được làm việc tại viện toán học như bố tôi bởi vì theo công việc của ông ở viện, ông được mời để dạy ở vài trường đại học ở Pháp. Thay vào đó, tớ có thể chọn toán và làm việc trong ngành tài chính cho một công ty đa quốc gia.

Hơn thế, mẹ tớ nói tớ cần những kĩ năng mềm như làm việc nhóm, kĩ năng cá nhân và kĩ năng giao tiếp để làm những công việc đó. May mắn thay, trường mới cung cấp cho tớ những lớp học ngoại khóa mà tớ có thể thư giãn và rèn luyện những kĩ năng đó.

Dù sao, có rất nhiều thời gian cho tớ để lập một kế hoạch chi tiết.

Ước gì cậu có ở đây để đi Đà Nẵng cùng mình.

Dương

Lời giải chi tiết:

1. Jenny is going to study at Queens'College because ________

A. she has been granted a scholarship

B. she wants to study biology there

C. it's a prestigious college in the UK

D. all of the above

2. Which of the following is most likely NOT true of Ha Noi High School?

A. It's one of the best schools in Ha Noi.

B. It has also non-academic subjects.

C. It merely focuses on providing knowledge.

D. It provides both good knowledge and skills.

3. Duong wants to work in the Institude of Mathematics because ____

A. he can earn a lot of money 

B. He can travel to many countries

C. his dad is a mathematician

D. he loves mathematics

4. He intends to obtain ______.

A. a doctoral degree only

B. a doctoraldegpeeand the necessary skills

C. a bachelor's degree and the necessary skills

D. a master's degree and the necessary skills

5. An example of soft skills can be.

A. driving a car

B. communication skills

C. knowledge

D. a sense of Tumour

6. The word extracurricular mostly means ______.

A. academic

B. compulsory

C. additional - outside 

D. outside

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí