Phonetics - trang 40 - Unit 11 - SBT tiếng Anh 9 mới


Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner. Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.

Task 1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.

Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè. 

Example:

A: More women will be participating in politics. 

B: Yes, it may be true, (agree)

C; Well, maybe, (disagree)

 Đáp án:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí