SBT Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 1: Local environment - Môi trường địa phương

Phonetics - trang 3 - Unit 1 – SBT tiếng Anh 9 mới


Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence.
Nhìn vào các câu dưới đây. Xếp các từ gạch chân vào đúng cột nếu chúng được nhấn mạnh hay không nhấn mạnh trong câu.

1. My village is famous for making drums

2. Hand-embroidered tablecloths are very expensive.

3. What is your favourite place of interest in the city?

4. This park isn't attractive to young people.

5. When will you finish weaving the basket?

6. The artisans are carving the eggshells carefully.

 

Stressed

Unstressed

    1. 

 

 

    2. 

 

 

    3. 

 

 

    4. 

 

 

    5. 

 

 

    6. 

 

 

Đáp án: 

 

Stressed

Unstressed

 

1

village, famous, making

for

2

tablecloths, expensive

are

3

What, favourite

the

4

isn't, people

This, to

5

When, weaving

will

6

artisans, carefully

are

 

Bài 2

Task 2. Underline the content words in the sentences. Practise reading the sentences aloud.

(Gạch chân các từ chính trong mỗi câu sau. Đọc to các câu đó.)

1. My carpets were woven by a famous artisan.

2. In his free time, my brother often goes for a walk in the park.

3. They didn't make this table by hand.

4. People love going to museums to widen their knowledge.

5. Where can I find similar vases?

6. We changed the design of our traditional products to attract more customers.

 Đáp án:

1. My carpets were woven by a famous artisan.

2. In his free time, my brother often goes for a walk in the park.

3. They didn't make this table by hand.

4. People love going to museums to widen their knowledge.

5. Where can I find similar vases?

6. We changed the design of our traditional products to attact more customers.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài