Writing - trang 56 - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới


Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason. Làm việc nhóm. Chọn nghề nghiệp mà bạn sẽ làm trong tương lai. Thảo luận tại sao bạn lại làm nghề đó. Đưa ra ít nhất 3 lý do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.
Làm việc nhóm. Chọn nghề nghiệp mà bạn sẽ làm trong tương lai. Thảo luận tại sao bạn lại làm nghề đó. Đưa ra ít nhất 3 lý do.

Example:
I'd like to become a doctor. I think that is a good job because I can cure people or I can at least help the sick ones. I also want to do the job because _________ 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

I always dream of being a doctor and I'd like to open my own clinic. The first reason is that I want to help people. Healing the sick and making care of them to help them overcome their health problems make me very happy. Secondly, in my opinion, doctor can give hope to patients. When they come to me for advice, they definitely faith in me and that gives me motivations to continue to study to find the cures for dangerous illnesses. On the other hand, I have no reason for being afraid of unemployment, due to the fact that there are always diseases in our life and many people need to be healed. Patients need good doctors and I will try my best to help more people and exterminate the dangerous illnesses. 

Tạm dịch: 

Tôi luôn mơ ước trở thành một bác sĩ và tôi muốn mở một phòng khám của riêng mình. Lý do đầu tiên là tôi muốn giúp đỡ mọi người. Chữa lành bệnh và chăm sóc họ để giúp họ khắc phục các vấn đề sức khỏe khiến tôi rất hạnh phúc. Thứ hai, theo tôi, bác sĩ có thể mang lại hy vọng cho bệnh nhân. Khi họ đến gặp tôi để xin lời khuyên, họ chắc chắn tin tưởng vào tôi và điều đó cho tôi động lực để tiếp tục nghiên cứu để tìm ra phương pháp chữa trị cho những căn bệnh nguy hiểm. Mặt khác, tôi không có lý do gì để sợ thất nghiệp, vì thực tế là luôn có những căn bệnh trong cuộc sống của chúng ta và nhiều người cần được chữa lành. Bệnh nhân cần bác sĩ giỏi và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nhiều người hơn và tiêu diệt những căn bệnh nguy hiểm.

Bài 2

Task 2. Write a letter to your friend and tell her/him about the job you want to do in the future. Remember to say why you want to do the job.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

Dear John, 

I’m so glad to know that you’re going to the California University this autumn. I hope that you will enjoy the college life and the major you chose.

About me, I’m trying my best to study maths, chemistry and biology. I always dream of being a doctor. The first reason is that I want to help people. Healing the sick and making care of them to help them overcome their health problems make me very happy. Secondly, in my opinion, doctor can give hope to patients. When they come to me for advice, they definitely faith in me and that gives me motivations to continue to study to find the cures for dangerous illnesses. On the other hand, I have no reason for being afraid of unemployment, due to the fact that there are always diseases in our life and many people need to be healed.

However, there’s plenty of time for me to make a detailed plan.

I wish you were here to give me some advices.

Kate.

Tạm dịch:

John thân mến,

Tôi rất vui mừng khi biết rằng bạn sẽ đến Đại học California vào mùa thu này. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng cuộc sống đại học và chuyên ngành bạn đã chọn.

Về tôi, tôi đã cố gắng hết sức để học toán, hóa học và sinh học. Tôi luôn mơ ước trở thành một bác sĩ. Lý do đầu tiên là tôi muốn giúp đỡ mọi người. Chữa lành bệnh và chăm sóc họ để giúp họ khắc phục các vấn đề sức khỏe khiến tôi rất hạnh phúc. Thứ hai, theo tôi, bác sĩ có thể mang lại hy vọng cho bệnh nhân. Khi họ đến gặp tôi để xin lời khuyên, họ chắc chắn tin tưởng vào tôi và điều đó cho tôi động lực để tiếp tục nghiên cứu để tìm ra phương pháp chữa trị cho những căn bệnh nguy hiểm. Mặt khác, tôi không có lý do gì để sợ thất nghiệp, vì thực tế là luôn có những căn bệnh trong cuộc sống của chúng ta và nhiều người cần được chữa lành. 

Tuy nhiên, có rất nhiều thời gian để tôi lên kế hoạch chi tiết. 

Tôi ước bạn ở đây để cho tôi một số lời khuyên. 

Kate.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí