Reading - trang 43 - Unit 5 - SBT tiếng Anh 9 mới


Read the paragraph and choose the correct answer A, B, or C for each gap.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the paragraph and choose the correct answer A, B, or C for each gap.

(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.)

After an enormous breakfast at a restaurant in Quy Nhon, you will be driven to (1) ______ Hue, which served as the (2) ______ capital of Viet Nam during the 19th and early 20th centuries. You will travel north to Da Nang to visit the Cham Museum, home of the largest (3) ______ of Cham sculptures in Viet Nam, then continue on to Hue, stopping (4) ______ the sensational Marble Mountain and Non Nuoc Beach. The road begins to wind as you make your way up the (5) ______ Hai Van Pass, pausing at the top to admire the (6) ______ view of Lang Co Beach. When arriving in Hue, you should definitely visit the Imperial Citadel. This royal (7) ______ was once badly damaged, but it was later listed as a UNESCO World Heritage Site and has been undergoing extensive (8) ______ in recent years. You can have a wander through the many residences and other buildings within the fascinating citadel, once only (9) ______ to the royal family and officials. In the evening, you can take a pleasant (10) ______ along the Perfume River.
 
 
1. A. historical B. historic C. history
2. A. emperor B. imperial  C. empire
3. A. contribution B. grouping C. collection
4. in B. on  C. at
5. A. special B. spectacular C. particular
6. A. stun B. stunning C. stunned
7. A. residence   B. resident  C. residential
8. A. renovations B. renovating C. renovated
9. A. allowable B. accessible C. admissible
10. A. stroll B. trek C. hike

Lời giải chi tiết:

1. After an enormous breakfast at a restaurant in Quy Nhon, you will be driven to (1) historic Hue 

Giải thích: Đằng sau là 1 danh từ ==>  cần 1 tính từ để bổ nghĩa

Tạm dịch: Sau một bữa sáng đầy ắp tại Quy Nhơn, bạn sẽ được đến với Huế lịch sử,

2. which served as the (2) imperial capital of Viet Nam during the 19th and early 20th centuries.      

Giải thích: Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa

Tạm dịch: nơi là cố đô của Việt Nam trong thế kỉ thứ 19 và đầu thế kỉ 20.

3. You will travel north to Da Nang to visit the Cham Museum, home of the largest (3) collection of Cham sculptures in Viet Nam, 

Giải thích: Đằng trước là tính từ ở dạng so sánh nhất ==> cần 1 danh từ để đảm bảo cấu trúc cụm danh từ

Tạm dịch: Bạn sẽ đến phía bắc của Đà Nẵng để thăm bảo tàng Chăm, quê hương của bộ sưu tập điêu khắc Chăm lớn nhất Việt Nam

4. then continue on to Hue, stopping (4) at the sensational Marble Mountain and Non Nuoc Beach.       

Giải thích: stop at (dừng ở đâu)

Tạm dịch:  sau đó tiếp tục với Huế, dừng lại bên núi cẩm thạch hùng vĩ bãi biển Non Nước. 

5. The road begins to wind as you make your way up the (5) spectacular  Hai Van Pass

Giải thích: Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa

Tạm dịch:  Đường đi bắt đầu uốn khúc hơn khi bạn đến đèo Hải Vân, 

6. pausing at the top to admire the (6) stunning view of Lang Co Beach

Giải thích: Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa

Tạm dịch: hãy dừng lại một chút trên đỉnh đèo để chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của bãi biển Lăng Cô.

7. This royal (7) residence was once badly damaged,

Giải thích: Đằng trước là tính từ  ==> cần 1 danh từ để đảm bảo cấu trúc cụm danh từ

Tạm dịch:  Khu vực hoàng gia này đã từng bị tàn phá nặng nề,

8.  but it was later listed as a UNESCO World Heritage Site, and has been undergoing extensive (8) renovations  in recent years.

Giải thích: Đằng trước là tính từ  ==> cần 1 danh từ để đảm bảo cấu trúc cụm danh từ

Tạm dịch: nhưng nó vẫn được liệt vào một di sản thế giới theo UNESCO, và đang được tu sửa trong những năm gần đây     

9.  You can have a wander through the many residences and other buildings within the fascinating citadel, once only (9)accessible to the royal family and officials.

Giải thích:accessible (có thể sử dụng ) 

Tạm dịch: Bạn có thể tản bộ qua nhiều những khu vực và những tòa nhà khác trong kinh thành tuyệt vời này,     

10. In the evening, you can take a pleasant (10) stroll along the Perfume River.

Giải thích: Đằng trước là tính từ  ==> cần 1 danh từ để đảm bảo cấu trúc cụm danh từ

Tạm dịch: Vào buổi tối, bạn có thể tận hưởng thú vui chèo thuyền dọc theo sông Hương. 

Tạm dịch:

Sau một bữa sáng đầy ắp tại Quy Nhơn, bạn sẽ được đến với Huế lịch sử, nơi là cố đô của Việt Nam trong thế kỉ thứ 19 và đầu thế kỉ 20. Bạn sẽ đến phía bắc của Đà Nẵng để thăm bảo tàng Chăm, quê hương của bộ sưu tập điêu khắc Chăm lớn nhất Việt Nam, sau đó tiếp tục với Huế, dừng lại bên núi cẩm thạch hùng vĩ bãi biển Non Nước. Đường đi bắt đầu uốn khúc hơn khi bạn đến đèo Hải Vân, hãy dừng lại một chút trên đỉnh đèo để chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của bãi biển Lăng Cô. Khi đến Huế, bạn chắc chắn phải đến thăm Kinh thành cổ. Khu vực hoàng gia này đã từng bị tàn phá nặng nề nhưng nó vẫn được liệt vào một di sản thế giới theo UNESCO, và đang được tu sửa trong những năm gần đây. Bạn có thể tản bộ qua nhiều những khu vực và những tòa nhà khác trong kinh thành tuyệt vời này, một thời chỉ dành cho hoàng tộc và các quan lại. Vào buổi tối, bạn có thể tận hưởng thú vui chèo thuyền dọc theo sông Hương. 

Bài 2

Task 2. Read the text and choose the best answer (A, B, C, or D) to each of the following questions.

(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.)

Being overshadowed by Ha Long Bay to the north, Cat Ba Island is often left out of the itineraries of the majority of travellers coming to Viet Nam. Nevertheless, Cat Ba Island is one of the most underrated destinations in Viet Nam.

The massive island of Cat Ba is a fantastic destination eco-tourism and adventure activities in Northern Viet Nam. Cat Ba National Park, which was established on 31st March 1986 is one of the most ecologically diverse national parks in Viet Nam The park possesses seven different ecosystems, both underway and inland. It is home to thirty-two types of mammals, along with seventy bird species, and more than a thousand species of plants, hundreds of which can be used as medicines.

There are several different hiking and trekking routes through rugged and forested mountain within Cat Ba National Park. These routes are also divided by different levels of difficulty, so travellers don't have to worried if their fitness is not very good. In addition, travel can take a side visit to explore the exquisite Trung Trang cave or discover the traditional village of Viet Hai.

Tạm dịch: 

Bị lấp bóng bởi vịnh Hạ Long ở phía Bắc, đảo Cát Bà thường bị bỏ qua khỏi danh sách của đa số khách du lịch đến Việt Nam. Tuy nhiên, đảo Cát Bà là một trong số những điểm đến đã bị đánh giá thấp ở Việt Nam.

Đảo Cát Bà rộng lớn là điểm đến tuyệt vời cho du lịch sinh thái và các hoạt động khám phá trải nghiệm ở miền Nam Việt Nam. Công viên quốc gia Cát Bà, được thành lập vào ngày 31 tháng ba năm 1986, là một trong số những công viên quốc gia có hệ sinh thái đa dạng nhất của Việt Nam. Công viên sở hữu 7 hệ sinh thái khác nhau, cả dưới nước và đất liền. Nó là nhà của 32 loại động vật có vú, cùng với 70 loài chim, và hơn 1000 loài thực vật, hàng trăm trong số chúng có thể trở thành thuốc.

Có vài đường đi leo núi khác nhau qua những ngọn núi gồ ghề và nhiều cây cối ở Công viên quốc gia Cát Bà. Những con đường này được chia thành những độ khó khác nhau, vì vậy khách du lịch không phải lo lắng về việc thể trạng của họ không được tốt. Thêm vào đó, họ cũng có thể chỉ tham quan để khám phá động Trung Trăng trang nhã, hoặc khám phá làng truyền thống Việt Hải.

1. Many travellers choose not to visit Cat Ba Island because____ .

A. they think Ha Long Bay is much better

B. it is not a good destination for tourism

C. there is too much rain there

D. it is too far from Ha Long Bay

2. Cat Ba Island is suitable for____.

A. scientific research and exploration

B. ecotourism and adventure activities in Northern Viet Nam

C. experiencing urban life

D many indoor activities

3. Which of the following is NOT true about Cat Ba National Park according to the passage?

A. Hiking and trekking in Cat Ba National Park requires a high level of fitness.

B. It is one of the most diverse national parks in Viet Nam.

C. There are seven different ecosystems in Cat Ba National Park.

D. It was established in 1986.

4. The word 'rugged’ in the passage is closest in meaning to_____.

A. even                               C. smooth

B. flat                                  D. uneven

5. The word 'exquisite’ in the passage is closest in meaning to_____.

A. quiet                               C. plain

B. ugly                                 D. beautiful

Lời giải chi tiết:

1. A 2. B 3. A 4. D 5. D


1. A.
 they think Ha Long Bay is much better

Giải thích: Being overshadowed by Ha Long Bay to the north, Cat Ba Island is often left out of the itineraries of the majority of travellers coming to Viet Nam.

2. B. ecotourism and adventure activities in Northern Viet Nam

Giải thích:  The massive island of Cat Ba is a fantastic destination eco-tourism and adventure activities in Northern Viet Nam. 

 3. A. Hiking and trekking in Cat Ba National Park requires a high level of fitness.

Giải thích: here are several different hiking and trekking routes through rugged and forested mountain within Cat Ba National Park. These routes are also divided by different levels of difficulty, so travellers don't have to worried if their fitness is not very good.

 4. D. uneven

Giải thích: rugged (gồ ghề) 

5. D. beautiful

Giải thích: exquisite (đẹp đẽ) 

Bài 3

Task 3. Read the text and answer the questions that follow.

(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

Ke Ga Cape, which is about twenty-five kilometres from the city of Phan Thiet, is often overlooked by the majority of travellers coming to Viet Nam. Therefore, the peacefulness of this coastal area has been preserved. If you want to experience the 'real', unspoiled side of Viet Nam, we highly recommend that you add Ke Ga Cape to your 'places to visit’ list.

Once you've arrived at Ke Ga Cape, its attractions are immediately obvious. Most travellers are attracted the sight of its untouched cliffs spreading out along the coast and the sound of the casuarina trees rusling in the breeze.

On sunny days, you will be enthralled by the harmonious tones of the sea and sky, and the sight of cloud embracing the mountain peaks. You can also admire the splendid sunrise, and later go for a walk to enjoy the mesmerising sunset. The red-yellow rays of the rejectee in the waves paint an enchanting picture of the pristine Ke Ga Cape. Sometimes it may be hard for you to distinguish where the sky ends and the sea begins.

What are the locals in Ke Ga Lighthouse like? If you want to get to Ke Ga Lighthouse, taking a canoe is highly recommended because it is quick, convenient, and safe. Ke Ga Lighthouse is worth a visit during your Viet Nam tour, if you want to experience daily life in a fishing village. The locals are very friendly, warm-hearted, and sincere. Not surprisingly, they will often invite you to join them for a meal of their freshly caught seafood, which will definitely awaken your taste buds.

Tạm dịch: 

Mũi đất Kê Gà, nơi cách thành phố Phan Thiết khoảng 25km, thường bị bỏ qua bởi hầu hết khách du lịch đến Việt Nam. Vì vậy, sự yên bình của vùng duyên hải này được bảo vệ. Nếu bạn muốn trải nghiệm phần tự nhiên, không bị xâm phạm của Việt Nam, chúng tôi gợi ý cho bạn nên thêm Kê Gà vào danh sách những nơi đến tham quan.

Khi bạn đến mũi Kê Gà, sự thu hút của vùng đất này sẽ được nhìn thấy ngay. Hầu hết khách du lịch bị mê hoặc bởi cảnh những ngọn núi nguyên sở trải dài bên bãi biển và tiếng những cây phi lao rì rào trong gió biển.

Vào những ngày nắng, bạn sẽ say mệ những sắc màu của biển trời và cảnh mây ôm những đỉnh núi. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc huy hoàng, và sau đó đi bộ để tận hưởng cảnh mặt trời lăn đáng nhớ. Những vệt vàng-đỏ của những ánh tà dương trên làn sóng biển vẽ nên một bức tranh như cổ tích của mũi Kê Gà đẹp tinh khôi. Đôi khi thật khó để bạn phân biệt được nơi nào bầu trời kết thúc và đại dương bắt đầu.

Còn những vị trí của những ngọn hải đăng của Kê Gà thì sao? Nếu bạn muốn đến ngọn hải đăng của Kê Gà, hãy đi một chuyến ca-nô bởi nó rất nhanh, tiện lợi và an toàn. Hải đăng Kê Gà rất đáng đến thăm khi đến Việt Nam, nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của làng chài. Những người dân địa phương rất thân thiện, ấm áp, và chân thành. Không ngạc nhiên, họ sẽ thường mời bạn vào cùng dùng cơm với những hải sản tươi mà họ đánh bắt được, những thứ chắc chắn sẽ đánh thức vị giác của bạn.

Lời giải chi tiết:

1. Why has the peacefulness of Ke Ga Cape been preserved?

Đáp án: Because it is overlooked by the majority of travellers coming to Viet Nam.

Giải thích:  Ke Ga Cape, which is about twenty-five kilometres from the city of Phan Thiet, is often overlooked by the majority of travellers coming to Viet Nam. 

2. To whom is Ke Ga Cape highly recommended?

Đáp án: It is highly recommended to those who want to experience the 'real’, unspoiled side of Viet Nam.

Giải thích: If you want to experience the 'real', unspoiled side of Viet Nam, we highly recommend that joj add Ke Ga Cape to your 'places to visit’ list.

3. What attracts most travellers to Ke Ga Cape?

Đáp án: It is the sight of Ke Ga Cape's untouched cliffs spreading out along the coast and the sound of the casuarina trees rustling in the breeze.

Giải thích: Most travellers are attracted the sight of its untouched cliffs spreading out along the coast and the sound of the casuarina trees rustling in the breeze.

4. Why is taking a canoe highly recommended if you want to get to Ke Ga Lighthouse?

Đáp án: Because it is quick, convenient, and safe.

Giải thích: If you want to get to Ke Ga Lighthouse, taking a canoe is highly recommended because it is quick, convenient, and safe. 

5. What are the locals in Ke Ga Lighthouse like?

Đáp án: They are very friendly, warm-hearted, and sincere.

Giải thích: The locals are very friendly, warm-hearted, and sincere.

Bài 4

Task 4. Read this itinerary of a trip to Lao Cai, and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Dưới đây là chuyến đi Lào Cai, đọc và quyết định câu nào là đúng, câu nào là sai.)

Night 1: Ha Noi night train to Lao Cai

At 20:00 you are collected and driven to the railway station for the 21:10 train to Lao Cai. Stay overnight on train.

Day 1: Lao Cai - Sa Pa - Sin Chai - Cat Cat - Y Linh Ho

When you arrive at Lao Cai station, you will be met by a local guide and a driver. Have breakfast at a local restaurant, then start your journey to Sa Pa. You will be transported down the hill to Sin Chai village, home of the Black Hmong people. Here you can start the journey up the Hoang Lien mountains. Once you reach the summit, you will trek along a small trail with spectacular views, and then gradually descend to Cat Cat village. In the afternoon, you take a trail sneaking through the Hoang Lien mountains. You will enjoy spectacular scenery while walking along a narrow river eventually arriving in Y Linh Ho village. There you can rest in a scenic spot near the beautiful river. You will stay overnight in Y Linh Ho, either in a local house, or camping in a tent depending on the season.

Day 2: Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van

Today's trek will continue along the Hoang Lien mountain range. You will have many opportunities to enjoy views over the huge rice paddy terraces in Muong Hoa valley. Have lunch at a scenic spot, then descend into the bottom of the valley. You will pass through Lao Chai, a Black Hmong village, and then Ta Van village, where Giay people live. You will spend the night in a traditional house of the Giay people. There, you can take a walk to enjoy the scenery of the valley as well as swim in the river nearby.

Day 3: Ha Noi arrival

Arrive in Ha Noi at 05:00. Return to your hotel on your own. End of the tour.

Lời giải chi tiết:

1. T 2. F 3. F 4. T
5. T 6. F 7. T 8. F
1. T    

Giải thích: When you arrive at Lao Cai station, you will be met by a local guide and a driver. Have breakfast at a local restaurant, then start your journey to Sa Pa.          

2. F  

Giải thích: Once you reach the summit, you will trek along a small trail with spectacular views, and then gradually descend to Cat Cat village.             

3. F  

Giải thích:  You will stay overnight in Y Linh Ho, either in a local house, or camping in a tent depending on the season.               

4. T    

Giải thích: You will be transported down the hill to Sin Chai village, home of the Black Hmong people.           

5. T  

Giải thích: Today's trek will continue along the Hoang Lien mountain range. You will have many opportunities to enjoy views over the huge rice paddy terraces in Muong Hoa valley.            

6. F

Giải thích: Have lunch at a scenic spot, then descend into the bottom of the valley. 

7. T  

Giải thích: and then Ta Van village, where Giay people live.           

8. F

Giải thích: Arrive in Ha Noi at 05:00. Return to your hotel on your own. End of the tour. 

Tạm dịch: 

Đêm 1: Đi tàu từ Hà Nội đến Lào Cai 

Vào 20:00 bạn được đón và đưa đến ga tàu bằng ô tô để đi chuyến tàu lúc 21:00 đến Lào Cai. Bạn sẽ ở qua đêm trên tàu.

Ngày 1: Lào Cai – Sa Pa – Sin Chai – Cát Cát – Ý Lình Hồ

Khi bạn đến ga Lào Cai, bạn sẽ được gặp một hướng dẫn viên địa phương và một lái xe. Ăn sáng ở một nhà hàng địa phương, và bắt đầu chuyến hành trình tới Sa Pa. Bạn sẽ được đưa xuống đồi tới làng Sin Chai, nơi ở của người Hmong đen. Ở đây bạn sẽ bắt đầu hành trình lên núi Hoàng Liên. Bạn sẽ tận hưởng cảnh đẹp kỳ thú khi đi bộ dọc bờ sông hẹp và đến làng Ý Linh Hồ. Ở đó bạn có thể nghỉ ngơi ở một điểm dừng chân cạnh dòng sông xinh đẹp. Bạn sẽ ở qua đêm ở Ý Linh Hồ, trong nhà dân địa phương hoặc ở lều trại tùy theo mùa.

Ngày 2: Ý Linh Hồ - Lào Cai – Tả Van

Cuộc leo núi ngày hôm nay sẽ tiếp tục với dãy Hoàng Liên. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để tận hưởng khung cảnh trên cao nhìn xuống nhữn cánh đồng lúa rộng lớn ở thung lũng Mường Hoa. Ăn trưa tại điểm dừng chân, sao đó đi sâu xuống lòng thung lũng. Bạn sẽ đi qua Lào Chai, một làng người Hmong đen, và sau đó là Tả Van, nơi người Giáy sinh sống. Bạn sẽ dành buổi tối ở nhà truyền thống của người Giáy. Ở đó, bạn có thể đi bộ và tận hưởng cảnh đẹp của thung lũng cũng như bơi trong dòng sông gần đó.

Ngày 3: Về Hà Nội 

Về Hà Nội vào lúc 5:00. Tự túc trở về khách sạn. Kết thúc chuyến đi. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.