Vocabulary & Grammar - trang 31 - Unit 4 - SBT tiếng Anh 9 mới


Use the verbs below in their correct forms to complete the sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Use the verbs below in their correct forms to complete the sentences.
(Sử dụng dạng đúng của các động từ dưới đây để hoàn thành các câu sau.)

transport           light              act out    

change             preserve            worry 

communicate           pass down

Lời giải chi tiết:

1. light

(thắp sáng)                 

3. preserve

(bảo tồn)

5. changed

(thay đổi)            

7. used to be

thường)

2. transport

(vận chuyển) 

4. to act out/acting out

(diễn)

6. worry

(lo lắng)

8. Communicating/Communication 

(giao tiếp)

 

1. My grandparents used to light their house with oil lamps.

Giải thích: used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Ông bà tôi thường thắp sáng ngôi nhà của họ bằng đèn dầu.

2.  I wonder how the farmers used to transport their crops home in the past.

Giải thích: used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Tôi tự hỏi làm thế nào nông dân vận chuyển cây trồng của họ trong quá khứ.

3. We are making a great effort to preserve our valuable customs for the future.

Giải thích: make an effort to V (nố lực làm gì) 

Tạm dịch:  Chúng tôi đang nỗ lực để bảo tồn các phong tục có giá trị cho tương lai.

4. Children love to act out/acting out the stories as they tell them.

Giải thích: love + Ving/ To V ==> thích làm gì 

Tạm dịch: Trẻ em thích diễn tả những câu chuyện khi chúng kể.

5. Today teenagers have changed a lot in comparison with teens in the past, especially in the way they spend their free time.

Giải thích: diễn tả hành động xảy ra trong khoảng thời gian chưa kết thúc trong thời gian hiện tại ==> hiện tại hoàn thành 

Tạm dịch: Ngày nay, thanh thiếu niên đã thay đổi rất nhiều so với thanh thiếu niên trong quá khứ, đặc biệt là trong cách họ dành thời gian rảnh rỗi.

6. Women in the past did not have to worry too much about their weight, diets, or obesity.

Giải thích: have to + V ==> phải làm gì 

Tạm dịch: Phụ nữ trong quá khứ không phải lo lắng - quá nhiều về cân nặng, chế độ ăn uống hoặc béo phì.

7. Customs and traditions are used to be from generation to generation.

Giải thích: used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Phong tục và truyền thống được sử dụng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

8. Communicating/Communication by instant messaging has become an essential feature of teens'social life.

Giải thích: Chỗ trống đóng vai trò làm chủ ngữ ==> danh từ 

Tạm dịch: Giao tiếp / Giao tiếp bằng tin nhắn tức thời đã trở thành một tính năng thiết yếu của đời sống xã hội của thanh thiếu niên.

Bài 2

Task 2. Match the words/phrases with their definitions.

(Nối những từ và cụm từ với nghĩa của nó)

 

 

Lời giải chi tiết:

1. d 3. h 5. c 7. e
2.f 4. g 6. a 8. b

 

1. a family tradition -  a practice which runs in a family

Tạm dịch: truyền thống gia đình       

2. entertainment -  types of activities which bring pleasure

Tạm dịch: giải trí - loại hình hoạt động mang lại niềm vui      

3. a special occasion - a particular time when something meaningful happens   

Tạm dịch:  một dịp đặc biệt - một thời điểm đặc biệt khi điều gì đó có ý nghĩa xảy ra

4. festivities - activities that are organised to celebrate a special event

Tạm dịch: lễ hội - hoạt động được tổ chức để kỷ niệm một sự kiện đặc biệt 

5. generation -  all the people who were born at about the same time

Tạm dịch:  thế hệ - tất cả những người được sinh ra cùng một lúc   

6. seniority - people of older age, or higher social position

Tạm dịch: thâm niên - người cao tuổi, hoặc vị trí xã hội cao hơn     

7. pastime - something that we enjoy doing in our free time         

Tạm dịch: trò tiêu khiển - điều mà chúng ta thích làm trong thời gian rảnh 

8. extended family - a family in which more than two generations live together

Tạm dịch: đại gia đình - một gia đình có hơn hai thế hệ sống cùng nhau

Bài 3

Task 3. Choose suitable words/phrases from 2 to complete the conversation.

(Chọn từ thích hợp từ bài 2 để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây.)

A: What's your favourite (1)____________ ?

B: I have many pastimes, but I love reading the most.

A: You can easily do that at home, so I suppose you don't often go out.

B: I live in an (2)___________ where there are many (3)___________ living together. So the house is usually crowded and noisy, and I can hardly concentrate on my reading. That's why I usually go to the library to read.

A:  Is there any type of (4)___________ that you can enjoy at home?

B:  Of course there is. For example, I can play with my pets, watch TV, or...

A:  What happens if your grandparents like watching different programmes from yours?

B:  I will compromise. It's (5)___________ that we have respect for (6)

A:  Wow... You must be a very tolerant person!

Lời giải chi tiết:

1. What's your favourite (1) pastime?

Giải thích: pastime (trò tiêu khiển) 

2. I live in an (2) extended family where there are many (3) generations living

Giải thích: extended family (đại gia đình) 

generations: các thế hệ 

3. Is there any type of (4) entertainment that you can enjoy at home?

Giải thích: entertainment ( giải trí) 

4. It's (5) a family tradition that we have respect for (6) seniority

Giải thích: a family tradition Truyền thống gia đình 


Tạm dịch: 

A: Hoạt động giải trí yêu thích của bạn là gì?

B: Tôi có rất nhiều hoạt động giải trí, nhưng tôi thích đọc sách nhất.

A: Bạn có thể làm điều đó dễ dàng tại nhà, nên mình đoán bạn không ra ngoài nhiều.

B: Tôi sống trong một gia đình lớn nơi mà có rất nhiều thế hệ chung sống. Nên nhà tôi thường đông người và ồn ào, và tôi khó có thể tập trung đọc sách được. Đó là lý do tôi thường đến thư viện đọc sách.

A: Vậy có hình thức giải trí nào bạn có thể tận hưởng ngay ở nhà không?

B: Tất nhiên là có. Ví dụ, tôi có thể chơi với thú cưng, xem TV hoặc…

A: Điều gì xảy ra nếu ông bà bạn thích xem những chương trình khác với bạn?

B: Tôi sẽ nhường. Gia đình tôi có truyền thống tôn trọng người lớn tuổi.

A: Wow… bạn quả là một người rộng lượng!

Bài 4

Task 4. Use ‘used to’ or ‘didn't use to’ with the right form of the verbs in brackets to complete the sentences.

(Sử dụng ‘used to’ hoặc ‘didn't use to’ với dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1. didn't use to be 2. used to lead
3. didn't use to be used 4. used to dream
5. didn't use to have 6. used to ride
7. used to be 8. used to be painted

1.  My brother didn't use to be interested in Geography when he was at school. 

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Anh trai tôi đã từng không thích Địa lý khi anh ấy đi học.

 

2. It might surprise you to know that he used to lead a wild life,

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên rằng anh ấy từng sống cuộc sống hoang dã.

 

3. Paper money didn't use to be used on these Pacific islands,

Giải thích: used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Tiền giấy đã từng không được dùng ở những hòn đảo Thái Bình Dương này.

 

4. When David was young, he used to dream of becoming a magician

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch:  Khi David còn trẻ, anh ấy ước mơ trở thành một nhà ảo thuật gia.

 

5. Our school didn't use to have elective subjects,

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Trường của chúng tôi từng không có các môn học tự chọn.

 

6. This was my favourite bicycle. I used to ride -everywhere on it.

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Đây là chiếc xe đạp yêu thích của tôi. Tôi thường đạp nó đi khắp nơi.

 

7. Entertainment for the children in my village used to be as simple playing hide-and-seek, or going swimming in the river 

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch:  Giải trí dành cho trẻ em trong làng tôi từng chỉ đoan giản là chơi trốn tìm hoặc đi bơi ở sông.

  

8. Houses used to be painted in light yellow only. They were not as diverse colour as they are now.

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ  

Tạm dịch: Nhà cửa từng chỉ được sơn màu vàng. Chúng không có nhiều màu sắc như bây giờ.

Bài 5

Task 5. For each group choose the correct sentence A or B.

(Chọn đáp án đúng ở mỗi nhóm A hoặc B.)

Lời giải chi tiết:

1. A 2. B 3. B 4. A
5. B 6. B 7. A 8. A


1. A. She wishes she could have a longer summer vacation.

Giải thích: Diễn tả một điều ước trong hiện tại ==> wish S + QKD

Tạm dịch:  Cô ước mình có thể có một kỳ nghỉ hè dài hơn

 

2. B. It is getting dark and they wish they would soon find a mote.

Giải thích: Diễn tả một điều ước trong tương lai ==> wish S

+ would + V

Tạm dịch: Trời đang tối dần và họ ước họ sẽ sớm tìm thấy một vi trần

 

3. B. Did you use to write with a fountain pen? I can see an ink stain here.

Giải thích: used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ  

Tạm dịch: Bạn đã sử dụng để viết bằng bút máy? Tôi có thể thấy một vết mực ở đây.

 

4. A. I wish I had a laptop to replace this old-fashioned computer.

Giải thích: Diễn tả một điều ước trong hiện tại ==> wish S + QKD

Tạm dịch: A. Tôi ước tôi có một chiếc máy tính xách tay để thay thế chiếc máy tính lỗi thời này.

 

5. B. Trees used to fully cover this bare hill.

Giải thích:  used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ 

Tạm dịch: Cây được sử dụng để bao phủ đầy đủ ngọn đồi trần này.

 

6. B. They are building a new airport in my area. I wish they weren't. 

Giải thích: Diễn tả một điều ước trong hiện tại ==> wish S + QKD

Tạm dịch: Họ đang xây dựng một sân bay mới trong khu vực của tôi. Tôi ước họ không

 

7. A. This method didn't use to work as effectively as it does now.

Giải thích: used to V nguyên thể ==> 1 thói quen trong quá khứ

Tạm dịch: Phương pháp này không được sử dụng để hoạt động hiệu quả như bây giờ.

 

8.  A. I wish I was travelling on an express train, not this slow one.

Giải thích: Diễn tả một điều ước trong hiện tại ==> wish S + QKD

Tạm dịch: Tôi ước tôi được đi trên một chuyến tàu tốc hành, không phải chuyến chậm này.

Bài 6

Task 6. Choose the one underlined word/phrase which is grammatically incorrect.

(Chọn một từ được gạch chân mà sai về lỗi ngữ pháp.)

Lời giải chi tiết:

1. A 2. A 3. B 4. B 5. C
6. B 7. C 8. D 9. B 10. D

1. When we are (A) on holiday,(B)  we used to go to (C) the beach every day. (D) 

Giải thích: diễn tả một sự việc đã xảy ra ==> QKĐ 

Tạm dịch: Khi chúng tôi đi nghỉ, chúng tôi thường đến bãi biển mỗi ngày.

 

2. We wish we can (A) consult an (B) expert on how to solve (C) this problem.(D) 

Giải thích:  Diễn tả một điều ước trong hiện tại ==> wish S + QKD

Tạm dịch: Chúng tôi muốn chúng tôi có thể tham khảo ý kiến chuyên gia về cách giải quyết vấn đề này. 

 

3. He works (A) much more hard (B) for his exams than he does (C) for his normal (D) school work.

Giải thích: hard là tính từ ngắn 

Tạm dịch: Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn cho các kỳ thi của mình so với cho công việc ở trường bình thường của anh ấy.

 

4. I used to listen to (A) music during (B) I was riding mỵ(C) bicycle to school.(D)

Giải thích: during + thời gian  

Tạm dịch: Tôi đã từng nghe (A) âm nhạc trong khi (B) Tôi đang đi xe đạp đến trường. (D)

 

5. None of (A) them had any (B) idea about how make (C) a raft with only a few (D)  bamboo canes. 

Giải thích: how to + V ==> cách làm gì 

Tạm dịch: Không ai trong số  họ có bất kỳ ý tưởng nào về cách tạo ra một chiếc bè chỉ với một vài gậy tre.

 

6. He said that (A) they will (B) have to set off (C) soon after (D) midnight.

Giải thích: câu gián tiếp động từ phải lùi thì 

Tạm dịch:  Ông nói rằng (A) họ sẽ (B) phải khởi hành (C) ngay sau (D) nửa đêm.

 

7. When (A) he lived in (B) Japan, he didn’t used (C)  to eat food with forks, but with (D) chopsticks.

Giải thích: diddn't use to + V nguyên thể ==> không thường làm gì trong quá khứ 

Tạm dịch: Khi anh ta sống ở Nhật Bản, anh ta đã sử dụng để ăn thức ăn bằng dĩa, nhưng với  đũa.

 

8. He thinks (A) that geometrỵ is(B)  not as diffìcult (C) than (D) arithmetic.

Giải thích: so sánh bằng ==> than thay bằng as 

Tạm dịch: Anh ta nghĩ rằng geometrỵ là  không phải là diffìcult  so với  số học.

 

9. She wished (A) she is not (B) getting stuck in another(C) traffic jam.(D) 

Đáp án: She wished (A) she is not (B) getting stuck in another(C) traffic jam.(D) 

Giải thích: Diễn tả một điều ước trong hiện tại ==> wish S + QKD

Tạm dịch: Cô ấy ước  cô ấy không  bị kẹt trong một kẹt xe khác. 

 

10. I am tired of (A) being (B) told all (C) the time what to do, and when doing(D)  it.

Giải thích: when to V 

Tạm dịch: Tôi mệt mỏi vì  bị nói với tất cả  thời gian phải làm gì và khi làm  nó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.