Phonetics - trang 48 - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới


Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out. Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out.
Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

1. Nick:    The work itself is interesting.

Tom:    Interesting? It is absolutely fascinating!

2. Nick:   The working conditions are good.

Tom:    Good? They are superb!

3. Nick:    The boss is quite nice.

Tom:    Nice? He is delightful!

4. Nick:    Our supervisor is pleasant.

Tom:    Pleasant? She is brilliant!

5. Nick:   The wages are OK.

Tom:    OK? They are fantastic!

6. Nick:    The pay for overtime is decent.       

Tom: Decent? It is absolutely incredible!

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

Bài 2

Task 2. The response to each of the pair of sentences below is the same, but the speakers have opposing attitudes. Read out each pair of responses and draw arrows to show if you think the tone of voice will be flat or high. 

Câu trả lời cho mỗi tình huống dưới đây là giống nhau nhưng giọng điệu có sự khác biệt. Đọc to và làm rõ sự khác biệt đó.

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí