Bài 157 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài 157 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết (theo mẫu) :

Tỉ số phần trăm của :

a) 2 và 5 là :        2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là :  ..................................

c) 15 và 12 là : ................................

d) 5,76 và 4,8 là : ............................

e) 10 và 6 là : .................................

g) 1 và \(\displaystyle {5 \over 6}\) là : ..................................

Chú ý : Nếu tỉ số phần trăm của hai số là số thập phân thì chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. 

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của :

a) 2 và 5 là :          2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là :          4 : 5 = 0,8 = 80%

c) 15 và 12 là :      15 : 12 = 1,25 = 125%

d) 5,76 và 4,8 là :  5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

e)  10 và 6 là         10 : 6 = 1,66 = 166%

(Do phép chia có dư nên ta lấy hai chữ số ở phần thập phân theo chú ý)

g) 1 và \(\displaystyle{5 \over 6}\) là  \(\displaystyle1:{5 \over 6} = {6 \over 5} = 1,2 = 120\% \)

Bài 2

Tính :

a) 32,5% + 19,8% = ................................

b) 100% - 78,2% = ..................................

c) 100% + 28,4% - 36,7% = .....................

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

              A% + B% = (A + B)%

              A% - B% = (A - B)% 

Lời giải chi tiết:

a) 32,5% + 19,8% = (32,5 + 19,8)% = 52,3%

b) 100% - 78,2% = (100 – 78,2)% = 21,8%

c) 100% + 28,4% - 36,7% = (100 + 28,4 – 36,7)% = 91,7%

Bài 3

Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái. Hỏi :

a) Số học sinh trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gái ?

b) Số học sinh gái bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh trai ?

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc : Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. 

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh gái là :

 \(280 : 350 = 0,8  = 80\% \)

b) Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh trai là :

 \(350 : 280 = 1,25 = 125\% \)

                   Đáp số : \(a)\; 80\% \;;\)

                                 \(b)\; 125\%.\)

Bài 4

Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa ?

Phương pháp giải:

- Tính số sản phẩm đã làm được = số sản phẩm cần làm theo kế hoạch : 100 × 65.

- Số sản phẩm còn phải làm = số sản phẩm cần làm theo kế hoạch –  số sản phẩm đã làm được.

Lời giải chi tiết:

Số sản phẩm tổ sản xuất làm được là  :

520 : 100 × 65 = 338 (sản phẩm)

Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm là :

520 – 338 = 182 (sản phẩm)

                   Đáp số : 182 sản phẩm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 402 phiếu
 • Bài 158 : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 100 VBT toán 5 bài 158 : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 159 : Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài 159 : Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 160 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài 160 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 161 : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 106, 107 VBT toán 5 bài 161 : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 162 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107, 108 VBT toán 5 bài 162 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí