Bài 116 : Bảng chia 5


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34 VBT toán 2 bài 116 : Bảng chia 5 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

\(5:5 = .....\)                   \(20:5 = .....\)

\(10:5 = .....\)                 \(25:5 = .....\) 

\(15:5 = .....\)                 \(45:5 = .....\)

\(30:5 = .....\)

\(35:5 = .....\)

\(40:5 = .....\)

\(50:5 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(5:5 = 1\)              \(20:5 = 4\)

\(10:5 = 2\)            \(25:5 = 5\)

\(15:5 = 3\)            \(45:5 = 9\)

\(30:5 = 6\)

\(35:5 = 7\)

\(40:5 = 8\)

\(50:5 = 10\)

Bài 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân và bảng chia 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 tổ : 20 tờ báo

1 tổ : ... tờ báo ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Một tổ nhận được số tờ báo là :

\(20:5 = 4\) (tờ)

Đáp số : \(4\) tờ.

Bài 4

Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

5 tờ báo : 1 tổ

20 tờ báo : ... tổ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Có số tổ được chia báo là :

\(20:5 = 4\) (tổ)

Đáp số : \(4\) tổ. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Bài 117 : Một phần năm

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 2 bài 117 : Một phần năm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 118 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 VBT toán 2 bài 118 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 119 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 2 bài 119 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 120 : Giờ, phút

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 39 VBT toán 2 bài 120 : Giờ, phút tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 121 : Thực hành xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 VBT toán 2 bài 121 : Thực hành xem đồng hồ tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm