Lesson 3 - Unit 16. At the campsite - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 3 - Unit 16 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

A: Is the blanket near the tent? (Chăn có gần lều không?)

B: No, it isn’t. It’s in the tent. (Không, không gần. Nó ở trong lều.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a.

A: Is the blanket near the tent? (Chăn có gần lều không?)

B: No, it isn’t. It’s in the tent. (Không, không gần. Nó ở trong lều.)

b.

A: Is the teapot near the table? (Ấm trà có gần bàn không?)

B: No, it isn’t. It’s on the table. (Không, không gần. Nó ở trên bàn.)

c.

A: Is the table near the tent? (Bàn có gần lều không?)

B: No, it isn’t. It’s in the tent. (Không, không gần. Nó ở trong lều.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.)

  

Lời giải chi tiết:

Is the blanket near the tent?

No, it isn’t. It’s in the tent.

 

Is the table near the tent?

No, it isn’t. It’s in the tent.

 

Is the teapot near the table?

No, it isn’t. It’s on the table.

Tạm dịch:

Chăn có gần lều không?

Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

 

Bàn có gần lều không?

Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

 

Ấm trà có gần bàn không?

Không, không phải vậy. Nó ở trên bàn.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu