Lesson 3 - Unit 16 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 3 - Unit 16 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 89

  

Lời giải chi tiết:

A: Is the blanket near the tent?

B: No, it isn’t. It’s in the tent.

Tạm dịch:

A: Chăn có gần lều không?

B: Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

Bài 2

Task 7. Let’s talk. (Cùng nói nào)

Lời giải chi tiết:

a.

A: Is the blanket near the tent?

B: No, it isn’t. It’s in the tent.

Tạm dịch:

A: Chăn có gần lều không?

B: Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

 

b.

A: Is the teapot near the table?

B: No, it isn’t. It’s on the table.

Tạm dịch:

A: Ấm trà có gần bàn không?

B: Không, không phải vậy. Nó ở trên bàn.

 

c.

A: Is the table near the tent?

B: No, it isn’t. It’s in the tent.

Tạm dịch:

A: Bàn có gần lều không?

B: Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

Bài 3

Task 8. Let’s sing. (Cùng hát nào) track 90

  

Lời giải chi tiết:

Is the blanket near the tent?

No, it isn’t. It’s in the tent.

 

Is the table near the tent?

No, it isn’t. It’s in the tent.

 

Is the teapot near the table?

No, it isn’t. It’s on the table.

Tạm dịch:

Chăn có gần lều không?

Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

 

Bàn có gần lều không?

Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

 

Ấm trà có gần bàn không?

Không, không phải vậy. Nó ở trên bàn.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài