Lesson 2 - Review 4 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 2 - Review 4 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and tick or cross. (Nghe và đánh dấu hoặc X) track 92

  

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Task 2. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn) track 93

  

Lời giải chi tiết:

1. n

2. t

3. er

4. sh

Bài 3

Task 3. Write and say. (Viết và nói)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. shorts: quần đùi

2. grandmother: bà

3. eleven: số 11

4. teapot: ấm trà

Bài 4

Task 4. Read and tick. (Đoc và đánh dấu P)

Lời giải chi tiết:

1.a

A: Where are the shoes?

B: Over there.

Tạm dịch:

A: Đôi giày ở đâu vậy?

B: Ở đằng kia.

2.b

A: How old is your brother?

B: He’s twenty.

Tạm dịch:

A: Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?

B: Anh ấy hai mươi.

3.b

A: Is the teapot near the table?

B: No, it isn’t. It’s on the table.

Tạm dịch:

A: Ấm trà có gần bàn không?

B: Không, không phải vậy. Nó ở trên bàn.

Bài 5

Task 5. Find the words. (Tìm từ)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

- shoes: đôi giày

- shirts: áo sơ mi

- brother: anh/ em trai

- fourteen: 14

- tent: lều, trại

- sister: chị/ em gái

- blanket: chăn

- sixteen: 16

Bài 6

Task 6. Write the words. (Viết các từ)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

- fifteen: 15

- shirts: áo sơ mi

- eighteen: 18

- shorts: quần đùi

- skirts: váy

- teapot: ấm trà

 Loigiaihay.com

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài