Lesson 1 - Unit 13. At the maths class - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 1 - Unit 13 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

Lời giải chi tiết:

- eleven: số 11

- thirteen: số 13

- fourteen: số 14

- fifteen: số 15

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- eleven: số 11

- thirteen: số 13

- fourteen: số 14

- fifteen: số 15

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu