Lesson 3 - Unit 13 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 3 - Unit 13 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 74

  

Lời giải chi tiết:

A: What number is it?

B: It’s eleven. What number is it?

A: It’s twelve.

Tạm dịch:

A: Nó là số mấy?

B: Đây là mười một. Đây là số mấy?

A: Đây là mười hai.

Bài 2

Task 7. Let’s talk. (Cùng nói nào)

 

Lời giải chi tiết:

a.

A: What number is it?

B: It’s twelve.

Tạm dịch:

A: Đây là số mấy?

B: Đây là số mười hai.

b.

A: What number is it?

B: It’s thirteen.

Tạm dịch:

A: Đây là số mấy?

B: Đây là số mười ba.

c.

A: What number is it?

B: It’s fourteen.

Tạm dịch:

A: Đây là số mấy?

B: Đây là số mười bốn.

d.

A: What number is it?

B: It’s fifteen.

Tạm dịch:

A: Đây là số mấy?

B: Đây là số mười lăm.

Bài 3

Task 8. Let’s sing! (Cùng hát nào) track 75

  

Lời giải chi tiết:

What number is it?

Eleven, twelve or thirteen?

It’s thirteen.

What number is it?

Thirteen, fourteen or fifteen?

It’s fifteen.

Tạm dịch:

Đây là số mấy?

Mười một, mười hai hay mười ba?

Đây là mười ba.

Đây là số mấy?

Mười ba, mười bốn hay mười lăm?

Đây là mười lăm.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài