Lesson 3 - Unit 13 . At the maths class - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 3 - Unit 13 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

Lời giải chi tiết:

A: What number is it? (Nó là số mấy?)

B: It’s eleven. What number is it? (Đây là mười một. Đây là số mấy?)

A: It’s twelve. (Đây là mười hai.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a)

A: What number is it? (Đây là số mấy?)

B: It’s twelve. (Đây là số mười hai.)

b)

A: What number is it? (Đây là số mấy?)

B: It’s thirteen. (Đây là số mười ba.)

c)

A: What number is it? (Đây là số mấy?)

B: It’s fourteen. (Đây là số mười bốn.)

d)

A: What number is it? (Đây là số mấy?)

B: It’s fifteen. (Đây là số mười lăm.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 8. Let’s sing!

(Cùng hát nào!)

  

Lời giải chi tiết:

What number is it?

Eleven, twelve or thirteen?

It’s thirteen.

What number is it?

Thirteen, fourteen or fifteen?

It’s fifteen.

Tạm dịch:

Đây là số mấy?

Mười một, mười hai hay mười ba?

Đây là mười ba.

Đây là số mấy?

Mười ba, mười bốn hay mười lăm?

Đây là mười lăm.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu