Tiếng Anh 2 - KNTT Unit 4: In the countryside

Lesson 2 – Unit 4. In the countryside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 – Unit 4. In the countryside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

R, r, road.

(R, r, con đường.)

There’s a road.

(Có một con đường.)

R, r, river.

(R, r,  dòng sông.)

There’s a river.

(Có một dòng sông.)

R, r, rainbow.

(R, r, cầu vồng.)

There’s a rainbow.

(Có một cầu vồng.)

Bài 4

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

    

Lời giải chi tiết:

1. a: There is a river.

(Có một dòng sông.)

 

2. b: There is a road.

(Có một con đường.)

Bài 3

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- Road, road

- River, river

- Rainbow, rainbow

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài