Lesson 3 - Unit 12. At the cafe - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

Lời giải chi tiết:

A: The cake is on the table.

(Cái bánh ở trên bàn.)

B: The grapes are on the table.

(Những quả nho ở trên bàn.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a. The apple is on the table.

(Quả táo ở trên bàn.)

b. The bananas are on the table.

(Chuối ở trên bàn.)

c. The grapes are on the table.

(Nho ở trên bàn.)

d. The cake is on the table.

(Cái bánh ở trên bàn.) 

Bài 8

Video hướng dẫn giải

Task 8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.) 

  

Look at the cake. (Hãy nhìn chiếc bánh.)

The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)

Look at the grapes. (Hãy nhìn những quả nho.)

The grapes are on the table. (Nho ở trên bàn.)

We’re having a cake. (Chúng ta đang ăn chiếc bánh.)

We’re having grapes. (Chúng ta đang ăn chùm nho.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu