Giải bài 2.42 trang 34 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

So sánh \(a = 1,0\left( {10} \right);b = 1,\left( {01} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt \(x = 0,0\left( {10} \right) \Rightarrow 1000x = 10,0\left( {10} \right) \Rightarrow \)Tìm x

        \(y = 0,\left( {01} \right) \Rightarrow 100y = 1,\left( {01} \right) \Rightarrow \)Tìm y

Tính a, b

So sánh a, b

Lời giải chi tiết

Đặt \(x = 0,0\left( {10} \right) \Rightarrow 1000x = 10,\left( {10} \right) \Rightarrow 1000x = 10 + 10x \Rightarrow 990x = 10 \Rightarrow x = \dfrac{1}{{99}}\)

\( \Rightarrow a = 1 + 0,0\left( {10} \right) = 1 + \dfrac{1}{{99}} = \dfrac{{100}}{{99}}\)

Đặt \(y = 0,\left( {01} \right) \Rightarrow 100y = 1,\left( {01} \right) \Rightarrow 100y = 1 + y \Rightarrow 99y = 1 \Rightarrow y = \dfrac{1}{{99}}\)

\( \Rightarrow b = 1 + 0,\left( {01} \right) = 1 + \dfrac{1}{{99}} = \dfrac{{100}}{{99}}\)

Vậy \(a = b\).


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí