Bài 13.5 trang 20 SBT hóa học 11


Đề bài

Viết các phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức tổng hợp về nitơ Tại đây và photpho Tại đây để giải bài tập.

Lời giải chi tiết

1. (1) \(N{H_4}Cl + NaOH \to N{H_3} + {H_2}O + NaCl\)

(2) \(4N{H_3} + 3{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2{N_2} + 6{H_2}O\)

(3) \({N_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2NO\)

(4) \(2NO + {O_2} \to 2N{O_2}\)

(5) \(4N{O_2} + {O_2} + 2{H_2}O \to 4HN{O_3}\)

(6) \(HN{O_3} + NaOH \to NaN{O_3} + {H_2}O\)

(7) \(2NaN{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}2NaN{O_2} + {O_2}\)

(8) \(4N{H_3} + 5{O_2}\xrightarrow[{Pt}]{{800 - {{950}^0}C}}4NO + 6{H_2}O\)

(9) \(2N{O_2} + 2NaOH \to NaN{O_3} + NaN{O_2} + {H_2}O\)

2. (1) \(C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3Si{O_2} + 5C\xrightarrow{{{{1200}^0}C}}2P + 3CaSi{O_3} + 5CO\)

(2) \(4P + 5{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2{P_2}{O_5}\)

(3) \({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)

(4) \({H_3}P{O_4} + NaOH \to Na{H_2}P{O_4} + {H_2}O\)

(5) \(Na{H_2}P{O_4} + NaOH \to N{a_2}HP{O_4} + {H_2}O\)

(6) \(N{a_2}HP{O_4} + NaOH \to N{a_3}P{O_4} + {H_2}O\)

(7) \(C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3{H_2}S{O_4} \to 2{H_3}P{O_4} + 3CaS{O_4}\)

(8) \({H_3}P{O_4} + 3NaOH \to N{a_3}P{O_4} + 3{H_2}O\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 13.6 trang 21 SBT hóa học 11

  Giải bài 13.6 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các chất sau :...

 • Bài 13.7 trang 21 SBT hóa học 11

  Giải bài 13.7 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch loãng của các chất sau : H3PO4, ...

 • Bài 13.8 trang 21 SBT hóa học 11

  Giải bài 13.8 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Cho các chất sau : 3Ca3(PO4)2.CaF2, H3PO4, NH4H2PO4, NaH2PO4, K3PO4, ...

 • Bài 13.9 trang 21 SBT hóa học 11

  Giải bài 13.9 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Rót dung dịch chứa 11,76 g H3PO4 vào dung dịch chứa 16,8 g KOH...

 • Bài 13.4 trang 20 SBT hóa học 11

  Giải bài 13.4 trang 20 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 12,8 g kim loại hoá trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch ...

 • Bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 20 SBT hóa học 11

  Giải bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 20 sách bài tập hóa học 11. Khí nitơ có thể được tạo thành trong các phản ứng hoá học nào sau đây ?...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài