Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Năm 111 TCN, nhà Hán đã chia nước ta thành bao nhiêu quận?

A. hai.               B. ba.

C. bốn.              D. năm.

Câu 2. Năm 111 TCN đã diễn ra sự kiện gì quan trọng có liên quan đến chính sách cai trị của nhà Hán đối với nước ta?

A.  Nhà Hán chia Âu Lạc thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.

B. Triệu Đà đánh bại người Hán từ phương Bắc tràn xuống.

C. Triệu Đà sáp nhập đất Âu Lạc vào Nam Việt.

D. Tô Định được cử sang làm thái thú quận Giao Chỉ.

Câu 3. Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

A. Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

B. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

C. Hai Bà Trưng xây dựng chính quyền tự chủ.

D. Hai Bà Trưng tập trung chuẩn bị lực lượng kháng chiến.

Câu 4.Châu” dưới thời kì Bắc thuộc là đơn hành chính

A. gồm nhiều huyện.

B. giống tỉnh ngày nay.

C. trên cấp huyện.

D. trên cấp quận.

Câu 5. Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ đã tác động như thế nào đến cuộc sống của nhân dân ta?

A. Nhân dân ta vùng dậy khởi nghĩa mạnh mẽ.        

B. Tầng lớp nô lệ và tư sản ngày càng tăng.

C. Cuộc sống của nhân dân càng thêm khổ cực.       

D. Cơ cấu kinh tế có sự thay đổi tích cực.

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh sự thay đổi của nhà nước Âu Lạc dưới thời thuộc Hán?

A. Nhân dân hoàn toàn bị người Hán đồng hóa.

B. Nước ta bị chia thành quận sáp nhập vào Trung Quốc.

C. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra liên tiếp.

D. Đất nước bị mất hoàn toàn độc lập.

Câu 7. Nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu là biểu hiện của chính sách gì?

A. Cai trị tàn bạo.                                                      

B. Đồng hóa.

C. Thân dân.                                                              

D. Phân biệt dân tộc.

Câu 8. Nhà Hán lại gộp Âu Lạc và 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm mục đích gì?

A. Đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta.

B. Vơ vét được nhiều của cải, sản vật.

C. Biến nước ta thành một bộ phận lãnh thổ Trung Quốc.

D. Thực hiện dễ dàng chính sách đồng hóa

Câu 9. Gia đình Trưng Trắc, Trưng Nhị và gia đình Thi Sách đã không có hành động nào sau đây?

A. Cùng nhau mưu việc lớn, chống lại quân Hán.

B. Bí mật tìm cách liên lạc với thủ lĩnh ở mọi miền đất nước.

C. Chuẩn bị nổi dậy lật đổ ách thống trị của nhà Hán.

D. Ủng hộ của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Câu 10. Nội dung nào không thuộc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40?

A. Mở ra thời kì phong kiến độc lập, tự chủ trên đất nước ta.

B. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của nhân dân ta.

C. Khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam.

D. Mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc.  

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

D

C

D

B

C

D

A

Câu 1.

Phương pháp: Dựa vào chính sách của nhà Hán vào năm 111 TCN để trả lời.

Cách giải:

Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 47.

Cách giải:

Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: Dựa vào diễn biến của khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40) để trả lời.

Cách giải:

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: Dựa vào đặc điểm các đơn vị hành chính thời Bắc thuộc để trả lời.

Cách giải:

Châu là đơn vị hành chính trên cấp quận.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: Dựa vào những chính sách Tô Định thực hiện khi được của làm Thái thú quận Giao Chỉ để trả lời.

Cách giải:

Năm 34, Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tên này đã ra sức đàn áp và vơ vét của cải của nhân dân ta, khiến cho nhân dân ta ngày càng thêm khổ cực. Đây chính là tác động của những chính sách do Tô Định thực hiện đến cuộc sống của nhân dân ta.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: Dựa vào những đổi của nhà nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I để suy luận trả lời.

Cách giải:

Nhà nước Âu Lạc thời thuộc Hán có những thay đổi chính sau:

- Đất nước mất hoàn toàn độc lập, bị chia thành 3 quận, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.

- Nhân dân ta phải chịu ách đô hộ tàn bạo, với những chính sách bóc lột và chế độ cai trị thâm hiểm.

Chọn: D

Câu 7.

Phương pháp: Dựa vào mục đích những chính sách nhà Hán thực hiện để suy luận trả lời.

Cách giải:

Trong quá trình cai trị người Việt, nhà Hán đã thực hiện chính sách đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống cùng với người Việt. Đây là hiện thân của chính sách đồng hóa. Không chỉ đồng hòa về mặt huyết thống mà còn là đồng hóa về văn hóa:

- Đồng hóa về mặt huyết thống: Người Hán kết hôn với người Việt, lập gia đình, sinh con có sự hòa lẫn giữa hai dòng máu.

- Đồng hóa về văn hóa: đưa những phong tục tập quán, tín ngưỡng, chữ viết của người Hán vào trong nhân dân Việt, làm mờ nhạt văn hóa Việt, thay thế bằng văn hóa của người Hán.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: Dựa vào chính sách của nhà Hán trong năm 111 TCN để suy luận trả lời.

Cách giải:

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu xâm chiếm lâu dài nước ta, xoá bỏ tên nước ta, biến nước ta thành bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc.

Chọn: C

Câu 9.

Phương pháp: Dựa vào những hành động của gia đình Trưng Trắc, Trưng Nhị và gia đình Thi Sách để suy luận trả lời.

Cách giải:

Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương (cha của Trưng Trắc và Trưng Nhị) và Lạc tướng huyện Chu Diên (cha của Thi Sách) đã cùng nhau mưu việc lớn. Họ bí mật tìm cách liên lạc với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước để chuẩn bị nổi dậy.

=> Loại trừ đáp án D: những hành động này của gia đình được tiến hành trước khi khởi nghĩa Hai Bà Trưng được diễn ra => Những hành động này không nhằm ủng hộ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chọn: D

Câu 10.

Phương pháp: Dựa vào diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hoàn cảnh nước ta lúc đó để phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có những ý nghĩa to lớn sau:

- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đã khôi phục được nền độc lập của dân tộc, mở ra một trang mới trong lịch sử.

- Trong và sau thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã cho thấy được tinh thần yêu nước, ý chí quyết đấu, quyết thắng của nhân dân trong việc giành lại độc lập chủ quyền của đất nước.

- Khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam, mạnh mẽ – kiên cường.

=> Đáp án B: là ý nghĩa cuộc đấu tranh của Khúc Thừa Dụ ở thế kỉ X.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài