ĐỀ THI, ĐỀ KIỂM TRA - HỌC KÌ 2 - LỊCH SỬ 6

Bình chọn:
4 trên 129 phiếu
Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 2 Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 2

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 3 Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 3

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 4 Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 5 Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 6- Đề số 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6 Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6 Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6 Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6 Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6 Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 6

Xem chi tiết


Gửi bài