Chương 2: Cacbohiđrat

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu
Bài 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 11 SBT Hóa học 12

Bài 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 11 SBT Hóa học 12 - Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 5.5;5.6;5.7;5.8;5.9 trang 12 SBT Hóa học 12

Bài 5.5;5.6;5.7;5.8;5.9 trang 12 sách bài tập Hóa học 12 - Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài 5.10 trang 13 sách bài tập Hóa học 12 - Để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ người ta không thể dùng phản ứng tráng bạc mà dùng nước brom. Hãy giải thích vì sao và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài 5.11 trang 13 sách bài tập Hóa học 12 - Nêu những phản ứng hoá học chứng minh các đặc điểm sau đây của fructozơ

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài 5.12 trang 13 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết bốn dung dịch : glixerol, anđehit axetic, axit axetic, glucozơ.

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài 5.13 trang 13 sách bài tập Hóa học 12 - Xuất phát từ glucozơ và các chất vô cơ, viết các phương trình hoá học để điều chế ra bốn muối khác nhau của kali, biết trong thành phần các muối đó đều có cacbon.

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài 5.14 trang 13 sách bài tập Hóa học 12 - Từ nguyên liệu là glucozơ và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế một ete và một este đều có 4 nguyên tử cacbon. Hãy viết các phương trình hoá học. Ghi tên ete và este thu được.

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài 5.15 trang 13 sách bài tập Hóa học 12 - Rượu 40° là dung dịch ancol etylic trong nước, trong đó ancol etylic chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucozơ để lên men thành rượu với hiệu suất 80%. Để thu được 2,3 lít rượu 40° cần dùng bao nhiêu kilogam nguyên liệu nói trên ? Biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài 5.16 trang 13 sách bài tập Hóa học 12 - Hoà tan 2,68 g hỗn hợp axetanđehit và glucozơ vào nước. Cho dung dịch thu được vào 35,87 ml dung dịch 34% AgNO3 trong amoniac (khối lượng riêng 1,4 g/ml) và đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc bỏ kết tủa rồi trung hoà nước lọc bằng axit nitric, sau đó thêm vào nước lọc đó lượng vừa đủ dung dịch kali clorua, khi đó xuất hiện 5,74 g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp han đầu.

Xem lời giải

Bài 6.1;6.2 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài 6.1;6.2 trang 14 sách bài tập Hóa học 12 - Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

Xem lời giải

Bài 6.3;6.4;6.5;6.6;6.7;6.8;6.9;6.10;6.11 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài 6.3;6.4;6.5;6.6;6.7;6.8;6.9;6.10;6.11 trang 14 sách bài tập Hóa học 12 - Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Xem lời giải

Bài 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài 6.12 trang 15 sách bài tập Hóa học 12 - Hợp chất A là chất rắn kết tinh có vị ngọt, tan nhiều trong nước

Xem lời giải

Bài 6.13 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài 6.13 trang 15 sách bài tập Hóa học 12 - Một loại nước mía có nồng độ saccarozơ 7,5% và khối lượng riêng 1,1 g/ml. Từ nước mía đó người ta chế biến thành đường kết tinh (chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% saccarozơ). Rỉ đường lại được lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%.

Xem lời giải

Bài 6.14 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài 6.14 trang 15 sách bài tập Hóa học 12 - Từ một loại nguyên liệu chứa 80% tinh bột, người ta sản xuất ancol etylic bằng phương pháp lên men. Sự hao hụt trong toàn quá trình là 20%

Xem lời giải

Bài 6.15 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài 6.15 trang 16 sách bài tập Hóa học 12 - Từ nguyên liệu là vỏ bào, mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta có thể sản xuất ancol etylic với hiệu suất 70%. Từ ancol etylic có thể sản xuất polibutađien (dùng sản xuất cao su buna) với hiệu suất 75%.

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài 6.16 trang 16 sách bài tập Hóa học 12 - Trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển hoá thành glucozơ. Do đó fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc. Khi cho 36 g hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì thu được bao nhiêu g Ag ?

Xem lời giải

Bài 7.1;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài 7.1;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8 trang 16 sách bài tập Hóa học 12 - Fructozơ thuộc loại

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 17 SBT Hóa học 12

Bài 7.9 trang 17 sách bài tập Hóa học 12 - Hợp chất X có công thức phân tử C6H14O6. Chất X có thể được điều chế từ glucozơ.

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 17 SBT Hóa học 12

Bài 7.10 trang 17 sách bài tập Hóa học 12 - Cho xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic, người ta thu được axit axetic và 82,2 g hỗn hợp rắn gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà 1/10 lượng axit tạo ra cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 1 M.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất