Bài 13: Đại cương về polime

Bình chọn:
4.5 trên 41 phiếu
Bài 13.1;13.2;13.3;13.4 trang 27 SBT Hóa học 12

Bài 13.1;13.2;13.3;13.4 trang 27 SBT Hóa học 12 - Cho các polime :(-CH2 - CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)n và (-NH-[CH2]5-CO-)n . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Xem lời giải

Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 SBT Hóa học 12

Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin ?

Xem lời giải

Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 SBT hóa học 12

Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 sách bài tập hóa học 12 - Một loại polime có phân tử khối trung bình là 250000 và hệ số trùng hợp là 4000. Tên của polime này là:

Xem lời giải

Bài 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài 13.13 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau

Xem lời giải

Bài 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài 13.14 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

Xem lời giải

Bài 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 13.15 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

Xem lời giải

Bài 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 13.16 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

Xem lời giải

Bài 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 13.17 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Xem lời giải