Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Bài 12.1;12.2;12.3;12.4;12.5;12.6 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài 12.1;12.2;12.3;12.4;12.5;12.6 trang 24 sách bài tập Hóa học 12 - Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C6H15N ?

Xem lời giải

Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 sách bài tập Hóa học 12 - Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

Xem lời giải

Bài 12.12 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.12 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.

Xem lời giải

Bài 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.13 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

Xem lời giải

Bài 12.14 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.14 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X là một muối có công thức phân tử C3H10N2O3. Khi cho X tác dụng với KOH ta thu được một amin bậc ba và các chất vô cơ.

Xem lời giải

Bài 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.15 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Hỗn hợp A ở thể lỏng chứa hexan và một amin đơn chức. Làm bay hơi 11,6 g A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 4,8 g oxi ở cùng nhiệt độ và áp suất. Trộn 4,64 g A với m gam O2 (lấy dư) rồi đốt cháy.

Xem lời giải

Bài 12.16 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.16 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư.

Xem lời giải