Bài 11: Peptit và protein

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Bài 11.1;11.2;11.3;11.4 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài 11.1;11.2;11.3;11.4 trang 21 sách bài tập Hóa học 12 - Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

Xem lời giải

Bài 11.5;11.6;11.7;11.8;11.9 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài 11.5;11.6;11.7;11.8;11.9 trang 22 sách bài tập Hóa học 12 - Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit

Xem lời giải

Bài 11.10 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.10 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 mol alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit đuôi là Phe.

Xem lời giải

Bài 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.11 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, C, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc amino axit trong phân tử X.

Xem lời giải

Bài 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.12 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

Xem lời giải

Bài 11.13 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.13 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptit

Xem lời giải

Bài 11.14 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài 11.14 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một loại len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenlulozơ). Làm thế nào để phân biệt hai loại len đó một cách đơn giản

Xem lời giải

Bài 11.15 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài 11.15 trang 24 sách bài tập Hóa học 12 - Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau :

Xem lời giải