Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5 trang 54 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5 trang 54 sách bài tập Hóa học 12 - Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của

Xem lời giải

Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sách bài tập Hóa học 12 Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO4 20% thì thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là

Xem lời giải

Bài 6.13 trang 56 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Các đại lượng nào sau đây của kim loại kiềm có liên quan với nhau : điện tích hạt nhân, năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng ? Giải thích ngắn gọn.

Xem lời giải

Bài 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.11 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Cho dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3). Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép với ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên.

Xem lời giải

Bài 25.12 trang 56 SBT Hoá học 12

Giải bài 25.12 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ ?

Xem lời giải

Bài 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.13 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6?

Xem lời giải

Bài 25.14 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.14 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Người ta thực hiện các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 25.15 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.15 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Công dụng nào sau đây không phải của NaCl?

Xem lời giải

Bài 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.16 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

Xem lời giải

Bài 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.17 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

Xem lời giải

Bài 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.18 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).

Xem lời giải

Bài 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6 trang 57 sách bài tập Hóa học 12 - Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là

Xem lời giải

Bài 26.7; 26.8; 26.9; 26.10 trang 58 SBT Hóa học12

Giải bài 26.7; 26.8; 26.9; 26.10 trang 58 sách bài tập hóa học 12 - Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(N03)2, Mg(N03)2, Ca(HC03)2, Mg(HC03)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

Xem lời giải

Giải bài 26.11; 26.12 trang 59 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.11; 26.12 trang 59 sách bài tập hóa học 12 - Để trung hoà dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCl 0,1M và H2S04 0,05M ?

Xem lời giải

Bài 26.13; 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.13; 26.14 trang 59 sách bài tập hóa học 12 - Cho a gam hỗn hợp BaCO3 và CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít CO2 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

Xem lời giải

Bài 26.15, 26.16 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.15, 26.16 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Trong một cốc nước chứa 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,04 mol HCO3- ; 0,02 mol Cl- Nước trong cốc thuộc loại

Xem lời giải

Bài 26.17 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.17 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Vì sao tính chất vật lí của kim loại nhóm IIA không biến đổi theo một quy luật nhất định ?

Xem lời giải

Bài 26.18 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.18 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt: a) Cấu hình electron của nguyên tử. b) Tác dụng với nước. c) Phương pháp điều chế các đơn chất.

Xem lời giải

Bài 26.19 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.19 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Hãy dẫn ra những phản ứng để chứng tỏ rằng từ Be đến Ca, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần.

Xem lời giải

Bài 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.20 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Sục hỗn hợp khí CO2 và CO vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc thấy xuất hiện kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất