Bài 34: Crom và hợp chất của crom

Bình chọn:
4.4 trên 53 phiếu
Bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 trang 80 SBT Hóa học 12

Giải bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 trang 80 Sách bài tập hóa học 12 - Cho biết Cr có z = 24. Cấu hình electron của ion Cr3+ là .

Xem lời giải

Bài 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9 trang 81 SBT Hóa học 12

Giải bài 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9 trang 81 Sách bài tập hóa học 12 - Nhận định nào dưới đây không đúng ?

Xem lời giải

Bài 34.10, 34.11, 34.12 trang 82 SBT Hóa học 12

Giải bài 34.10, 34.11, 34.12 trang 82 Sách bài tập hóa học 12 - Hiện tượng nào dưới đây đã miêu tả không đúng ?

Xem lời giải

Bài 34.13 trang 82 SBT Hóa học 12

Giải bài 34.13 trang 83 Sách bài tập hóa học 12 Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

Xem lời giải

Bài 34.14 trang 82 SBT Hóa học 12

Giải bài 34.14 trang 82 Sách bài tập hóa học 12 - Cho sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 34.15 trang 83 SBT Hóa học 12

Giải bài 34.15 trang 82 Sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau :

Xem lời giải

Bài 34.16 trang 83 SBT Hóa học 12

Giải bài 34.16 trang 83 Sách bài tập hóa học 12 - Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn

Xem lời giải