Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5 trang 54 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5 trang 54 sách bài tập Hóa học 12 - Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của

Xem lời giải

Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sách bài tập Hóa học 12 Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO4 20% thì thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là

Xem lời giải

Bài 6.13 trang 56 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Các đại lượng nào sau đây của kim loại kiềm có liên quan với nhau : điện tích hạt nhân, năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng ? Giải thích ngắn gọn.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.11 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Cho dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3). Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép với ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên.

Xem lời giải

Bài 25.12 trang 56 SBT Hoá học 12

Giải bài 25.12 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ ?

Xem lời giải

Bài 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.13 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6?

Xem lời giải

Bài 25.14 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.14 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Người ta thực hiện các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 25.15 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.15 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Công dụng nào sau đây không phải của NaCl?

Xem lời giải

Bài 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.16 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

Xem lời giải

Bài 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.17 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

Xem lời giải

Bài 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.18 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).

Xem lời giải